Skred aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredaktsomhet/1.1