Grus-4.0_Utkast

Norges geologiske undersøkelse Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

MassetakGruppeBeskrivelse abstract

abstrakt objektype for massetak (superklasse) som overordnet beskriver ulike typer massetak -- Definition -- Spatial object type grouping the common properties of mines and mining activities.


Masseuttak abstract

er avgrensningen av et område hvor det er/har vært foretatt uttak av ulike typer råstoffer, eller hvor det foretas deponering av ulike typer råstoff. Kan være både underjordsdrift, dagbrudd og åpne masseuttak. Kan også presenteres som et punkt. Masseuttak er en fortolkning/oversetting av det INSPIRE betegner som ”Mine”, men som da innbefatter flere typer råstoffuttak, og ikke bare gruve eller bergverk. Vil være knyttet til en forekomst og/eller registrering. Dagbrudd/massetak arealdefineres og kartfestes i samarbeid med Statens kartverk. -- Definition -- An excavation carried out for the extraction of mineral deposits. -- Description -- ‘True’ mines are underground workings and open-pit workings (also called open-sky mines) generally for the extraction of metallic commodities. The Mine feature also includes open workings generally for the extraction of industrial minerals, commonly referred to as quarries.