Skogressurskart

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20201105

produktspesifikasjon

Beskrivelse: SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skogressurs/20201105

Viser treff 1 - 16 av 16

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


SkogressursBiomasseOverjordisk datatype

Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blær). Enhet: tonn per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursBiomasseTotal datatype

Tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enheten oppgis i tonn per hektar. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursBiomasseUnderjordisk datatype

Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enheten oppgis i tonn per hektar. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursDiameterMiddel datatype

Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursGrunnflate datatype

Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursHøydeAritmetisk datatype

Aritmetisk middelhøyde. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursHøydeMiddel datatype

Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursHøydeOver datatype

Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursLaIndeks datatype

Leaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursTreAlder datatype

Skogens alder (antall år). Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursTreAntall datatype

Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursVolumMedBark datatype

Tømmervolum med bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.


SkogressursVolumUtenBark datatype

Tømmervolum uten bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.