Grunnkrets BasicDistrictUnit GRUNNKRETS

objekttype

Kartverket Erstattet

den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
grunnkretsId angivelse av grunnkretsnummer og navn GrunnkretsId (datatype) 1..1
- grunnkretsnummer består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.13 er 01010102 til 20300505. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB. CharacterString 1..1
- grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 1..1
kommunenummer nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i Kommunenummer (kodeliste) 1..1
GrunnkretserGenEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Flate 1..1
GrunnkretsId 1..1
Kommunenummer 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
grunnkretsId GrunnkretsId basicDistrictId
kommunenummer Kommunenummer

Vis Grunnkrets i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
GrunnkretsId 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets delområdeavgrensning Delområdegrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets avgrensning Grunnkretsgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..*
assosiasjon Grunnkrets territorialgrense Territorialgrense 0..*
arv subtype Grunnkrets supertype GrunnkretserGenEgenskaper
Navn Beskrivelse
GrenseSjø som avgrensningslinje for grunnkrets /*Assosiasjonen Avgrensningslinje gjelder bare der GrensetypeSjø er lik Avtalt avgrensningslinje*/ inv: self.avtaltAvgrensningslinje -> notEmpty() implies self.avtaltAvgrensningslinje.grensetypeSjø = 'Avtalt avgrensningslinje'