Grunnkrets BasicDistrictUnit GRUNNKRETS

objekttype

Kartverket Utkast

grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
grunnkretsId angivelse av grunnkretsnummer og navn GrunnkretsId (datatype) 1..1
- grunnkretsnummer består av 8 siffer, hvor de fire første er kommunenummer, de to neste er delområdenummer og de to siste angir grunnkrets Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB, og er den offisielle listen over grunnkretser. CharacterString 1..1
- grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 0..1
kommunenummer nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i Kommunenummer (kodeliste) 1..1
Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Flate 1..1
GRUNNKRETSID GrunnkretsId 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
område Flate extent
grunnkretsId GrunnkretsId basicDistrictId
kommunenummer Kommunenummer

Vis Grunnkrets i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
GrunnkretsId 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon delområdeinndeling Delområde 0..1 grunnkretsinndeling Grunnkrets 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..2 grunnkretsgrense Grunnkretsgrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..2 delområdegrense Delområdegrense 0..*
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
arv subtype Grunnkrets supertype Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter