TettstedHCparkering

objekttype

Kartverket Gyldig

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometritype Punkt 1..1
avstandServicebygg Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Merknad: Ved gatelangs parkering i sentrumsområder bruk 0 m og skriv i kommentarfeltet: "sentrum parkering" . Integer 0..1
gatelangsParkering Angis posisjon av parkeringsplassen. Parkering parallell til kjørebane regnes som gatelangs parkering. Gjelder andre krav siden betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau. JaNei (kodeliste) 0..1
tryggOvergang Angi om man komme seg trygt og trinnfritt (terskel <2,5cm og avfaset kantstein) fra HC-parkeringsplass opp til fortau. Avhengig verdi, må kun fylles ut dersom gatelengsParkering = 'Ja' JaNei (kodeliste) 0..1
overbygg Angis om parkeringsplass er under tak. JaNei (kodeliste) 0..1
skiltet Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet JaNei (kodeliste) 0..1
merket Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv. JaNei (kodeliste) 0..1
bredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
lengde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste lengde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
brukbartBetjeningsareal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatelangs_parkering er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau forutsatt oversiktlig plassering av parkeringsplass og jevn overflate av hele betjeningsareal. Integer 0..1
stigning Stigningen oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
avgift Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede. JaNei (kodeliste) 0..1
automatHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
tilgjengeligAutomat Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". JaNei (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
Punkt 1..1
AVSTANDSERVICEBYGG Integer 5 0..1
GATELANGSPARKERING JaNei 0..1
TRYGGOVERGANG JaNei 0..1
OVERBYGG JaNei 0..1
SKILTET JaNei 0..1
MERKET JaNei 0..1
BREDDE Integer 8 0..1
LENGDE Integer 8 0..1
BRUKBARTBETJENINGSAREAL Integer 8 0..1
STIGNING Real 5 0..1
AVGIFT JaNei 0..1
AUTOMATHØYDE Integer 5 0..1
TILGJENGELIGAUTOMAT JaNei 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
objektNr Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
opphav CharacterString source
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
geometri Punkt
avstandServicebygg Integer
gatelangsParkering JaNei
tryggOvergang JaNei
overbygg JaNei
skiltet JaNei
merket JaNei
bredde Integer
lengde Integer
brukbartBetjeningsareal Integer
stigning Real
avgift JaNei
automatHøyde Integer
tilgjengeligAutomat JaNei
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
byggingPågår JaNei

Vis TettstedHCparkering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
JaNei 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedHCparkering supertype Fellesegenskaper