LastbegrensningsområdeGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av lastbegrensningsområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. GM_Curve 1..1
FellesegenskaperPåkrevd
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For NGIS benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt. I form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans). CharacterString 0..1
datafangstdato Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date 1..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 50 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
- lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace. For NGIS UUID is used.
- navnerom CharacterString namespace Namespace that uniquely identifies the data source of an object, in the form for an URI.
- versjonId CharacterString versionId Identification of a special version of a geographical object (instance)
datafangstdato Date dataCaptureDate Date for when the data was captured.
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) positionQuality Description of the quality of the measurement.
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethod Specifies method for data capture. Describes how the vector data itself is positioned from a data base and not the process of obtaining the underlying data basis.
- nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point. In floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
- synbarhet Synbarhet (kodeliste) visibility Specifies the visiblity of the object when is was measured.
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
- nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
grense GM_Curve boundary Line segment that delimits an area.

Vis LastbegrensningsområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensesAvLastbegrensningsområdeGrense LastbegrensningsområdeGrense 0..* Lastbegrensningsområde
arv subtype LastbegrensningsområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd