FellesegenskaperPåkrevd

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekttype som bærer felles egenskaper som brukes på alle objekttyper. Påkrevde egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For NGIS benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt. I form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans). CharacterString 0..1
datafangstdato Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date 1..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
datafangstdato Date dataCaptureDate Date for when the data was captured.
kvalitet Posisjonskvalitet positionQuality Description of the quality of the measurement.

Vis FellesegenskaperPåkrevd i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HavneanleggGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd
arv subtype KaiområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd
arv subtype LastbegrensningsområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd
arv subtype FellesegenskaperOpsjonell supertype FellesegenskaperPåkrevd
arv subtype ForbudsområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd
arv subtype FartsrestriksjonerGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd