Slipp

objekttype

Geovekst Gyldig

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
kaidekketype Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen. Kaidekketype (kodeliste) 0..1
kranKapasitet Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. Integer 0..1
maksBreddeFartøy Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
maksDyptgåendeFartøy Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
maksLengdeFartøy Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
navn Navn på slippen. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
slippKapasitet Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. Integer 0..1
spesifikasjon Attributt for å spesifisere opptrekksmekanisme (vinsj, skinner el.) eller annen relevant informasjon. CharacterString 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte slippen. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 0..1
KRANKAPASITET Integer 6 0..1
MAKS_BREDDE_FARTØY Real 6.2 0..1
MAKS_DYPTGÅENDE_FARTØY Real 6.2 0..1
MAKS_LENGDE_FARTØY Real 6.2 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
KAPASITET Integer 6 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 250 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the obect the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Specified heigth of slipway in meters above water. The reference level for heigth is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Type of surface cover or material.
kranKapasitet Integer craneCapacity Lifting capacity for the crane, specified in metric ton.
maksBreddeFartøy Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
maksDyptgåendeFartøy Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
maksLengdeFartøy Real maxVesselLength Maximum length of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
navn CharacterString name Name of the slipway.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
slippKapasitet Integer slipwayCapacity Lifting capacity for the slipway, specified in metric ton.
spesifikasjon CharacterString specification Property to specify the slipway.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis Slipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Kaidekketype 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning SlippGrense 0..* Slipp
arv subtype Slipp supertype KaiId