Atkomst

objekttype

Kartverket Gyldig

punkt som angir atkomst fra vegnett til en adresse. Kommunen skal tillegge atkomstpunkt (koordinater) til adressen når det er nødvendig for å få klarere og mer entydige adresser. Det er 3 lovlige alternativer for registrering av atkomst(er) på adresse: 1. Ingen atkomst registrert 2. Atkomst 3. AtkomstSommer og AtkomstVinter (hvis AtkomstSommer er registert må også AtkomstVinter registreres og omvendt) Merknad: Atkomstpunktene kan ligge i en annen kommune enn adressepunktet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeAtkomst om atkomstpunktet er en generell atkomst uavhengig av årstid eller om det er en sommeratkomst/vinteratkomst TypeAtkomst (kodeliste) 1..1
posisjon punkt i nærheten av vegnett som angir atkomst fra vegnett til en adresse. punkt 1..1
adresseId Kobling til adresse i Matrikkelen (Adressens lokalId i matrikkelsystemet) CharacterString 1..1
uuidAtkomst Objektidentifikator realisert som UUID Merknad: UUID på Atkomst er ikke innført i Matrikkelen CharacterString 0..1
uuidAdresse Kobling til adresse i Matrikkelen (adressens id realisert som UUID, forvaltet av matrikkelsystemet) CharacterString 1..1
SOSI_ObjektAtkomst
identifikasjonAtkomst unik identifikasjon av et objekt IdentifikasjonAtkomst (datatype) 1..1
- atkomstId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering Merknad 2: Atkomst fra Matrikkelen har foreløpig kun en verdi: FM = Fra matrikkelfører CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IdentifikasjonAtkomst (datatype) 1..1
- ATKOMSTID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
TYPEATKOMST TypeAtkomst 1..1
punkt 1..1
ADRESSEID CharacterString 100 1..1
UUIDATKOMST CharacterString 36 0..1
UUIDADRESSE CharacterString 36 1..1
Name Type English Description
identifikasjonAtkomst IdentifikasjonAtkomst (datatype)
- atkomstId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
typeAtkomst TypeAtkomst
posisjon punkt
adresseId CharacterString
uuidAtkomst CharacterString
uuidAdresse CharacterString

Vis Atkomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeAtkomst 1 ..1
punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon adresse Adresse 1 atkomstpunkt Atkomst 0..*
arv subtype Atkomst supertype SOSI_ObjektAtkomst