Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Risikoklasse 0;Områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred.;0;Risk Class 0;;Risk Class 0 Risikoklasse 1;Områder hvor det normalt ikke vil være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. ;1;Risk Class 1; Areas where any further evaluation or action will normally not be relevant. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required. ;Risk Class 1 Risikoklasse 2;Som ved risikoklasse 1 vil det heller ikke her normalt være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. ;2;Risk Class 2; As with Risk Class 1, neither will further evaluation or action normally be relevant here. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required.;Risk Class 2 Risikoklasse 3;Omfatter soner med til dels tett bebyggelse. ;3;Risk Class 3; Includes zones that may in part be heavily built-up.;Risk Class 3 Risikoklasse 4;Omfatter for det meste soner med tett bebyggelse. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. ;4;Risk Class 4; Mainly comprising zones that are heavily built-up. Must be given high priority in the further work on preventive measures against landslide.;Risk Class 4 Risikoklasse 5;Omfatter soner med høyeste skadekonsekvens og høyeste faregrad. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. ;5;Risk Class 5; Comprising zones with the greatest injury consequences and highest hazard level. Must be given high priority in the ongoing work of landslide prevention.;Risk Class 5