TettstedHCparkering

objekttype

Kartverket Utkast

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
automatHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
avgift Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede. Boolean 0..1
avstandServicebygg Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Merknad: Ved gatelangs parkering i sentrumsområder bruk 0 m og skriv i kommentarfeltet: "sentrum parkering" . Integer 0..1
bredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
brukbartBetjeningsareal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatelangs_parkering er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau forutsatt oversiktlig plassering av parkeringsplass og jevn overflate av hele betjeningsareal. Integer 0..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". Boolean 1..1
gatelangsParkering Angis posisjon av parkeringsplassen. Parkering parallell til kjørebane regnes som gatelangs parkering. Gjelder andre krav siden betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau. Boolean 0..1
geometri Geometritype GM_Point 1..1
lengde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste lengde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
merket Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv. Boolean 0..1
overbygg Angis om parkeringsplass er under tak. Boolean 0..1
skiltet Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet Boolean 0..1
stigning Stigningen oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengeligAutomat Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". Boolean 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tryggOvergang Angi om man komme seg trygt og trinnfritt (terskel <2,5cm og avfaset kantstein) fra HC-parkeringsplass opp til fortau. Avhengig verdi, må kun fylles ut dersom gatelengsParkering = 'Ja' Boolean 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
AUTOMATHØYDE Integer 5 0..1
AVGIFT Boolean 0..1
AVSTANDSERVICEBYGG Integer 5 0..1
BREDDE Integer 8 0..1
BRUKBARTBETJENINGSAREAL Integer 8 0..1
BYGGINGPÅGÅR Boolean 1..1
GATELANGSPARKERING Boolean 0..1
GM_Point 1..1
LENGDE Integer 8 0..1
MERKET Boolean 0..1
OVERBYGG Boolean 0..1
SKILTET Boolean 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TILGJENGELIGAUTOMAT Boolean 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TRYGGOVERGANG Boolean 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
automatHøyde Integer
avgift Boolean
avstandServicebygg Integer
bredde Integer
brukbartBetjeningsareal Integer
byggingPågår Boolean
gatelangsParkering Boolean
geometri GM_Point
lengde Integer
merket Boolean
overbygg Boolean
skiltet Boolean
stigning Real
tilgjengeligAutomat Boolean
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tryggOvergang Boolean

Vis TettstedHCparkering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Boolean 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedHCparkering supertype Fellesegenskaper