SkredVarslingOvervaakning

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Område som blir overvåket med hensyn på skred.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeNaturfare Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for. TypeNaturfare (kodeliste) 0..1
overvåkningstype Angir type overvåkning. Overvaakningstype (kodeliste) 0..1
varslingPåVeg Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter. VarslingPaaVeg (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeNaturfare 0..1
Overvaakningstype 0..1
VarslingPaaVeg 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
typeNaturfare TypeNaturfare
overvåkningstype Overvaakningstype
varslingPåVeg VarslingPaaVeg
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis SkredVarslingOvervaakning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeNaturfare 0 ..1
Overvaakningstype 0 ..1
VarslingPaaVeg 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1