SkogressursHogstklasse SRHOGSTKLASSE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Skog delt inn i hogstklasser med utgangspunkt i alder og bonitet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rett etter hogst Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging 1
Ungskog Nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til 10 – 12 m. Det kan være aktuelt å utføre ungskogpleie. 2
Yngre produksjonsskog Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning er aktuelt. 3
Eldre produksjonsskog Tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning. 4
Gammel skog Skog med lav tilvekst. 5
Verdi Navn Beskrivelse
Rett etter hogst Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging
Ungskog Nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til 10 – 12 m. Det kan være aktuelt å utføre ungskogpleie.
Yngre produksjonsskog Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning er aktuelt.
Eldre produksjonsskog Tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning.
Gammel skog Skog med lav tilvekst.
Name Type Description Code value
Rett etter hogst Integer
Ungskog Integer
Yngre produksjonsskog Integer
Eldre produksjonsskog Integer
Gammel skog Integer

Vis SkogressursHogstklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1