Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Rett etter hogst;Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging;1;;; Ungskog;Nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til 10 – 12 m. Det kan være aktuelt å utføre ungskogpleie.;2;;; Yngre produksjonsskog;Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning er aktuelt.;3;;; Eldre produksjonsskog;Tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning.;4;;; Gammel skog;Skog med lav tilvekst.;5;;;