Stemmekrets Constituency VALGKRETS

objekttype

Kartverket Gyldig

stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
stemmekretsId angivelse av stemmekretsnummer og navn StemmekretsId (datatype) 1..1
- fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste I tilknytning til stemmekrestser brukes den bare ved fylkestingsvalg. Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
- stemmekretsnavn navn til stemmekrets CharacterString 1..1
- stemmekretsnummer løpenummer innenfor stemmekretsens kommune CharacterString 1..1
- tellekretsnavn navn på tellekrets innenfor en kommune. En tellekrets består av flere stemmekretser, og benyttes til opptelling av stemmer. CharacterString 0..1
- tellekretsnummer entydig nummer innen kommune for tellekretser.En tellekrets kan telle stemmer for flere stemmekretser. CharacterString 0..1
- valgdistriktsnummer nummerering av valgdistrikter ved stortingsvalg CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
GenerelleEgenskaperValgkrets
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Flate 1..1
STEMMEKRETSID StemmekretsId 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
område Flate extent
stemmekretsId StemmekretsId constituencyId
kommunenummer Kommunenummer

Vis Stemmekrets i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
StemmekretsId 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Stemmekrets riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon Stemmekrets fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon avtaltavgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..* Stemmekrets
assosiasjon Stemmekrets kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon Stemmekrets territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon Stemmekrets valgkretsgrense Stemmekretsgrense 0..*
arv subtype Stemmekrets supertype GenerelleEgenskaperValgkrets