GenEgenskaperGrense

objekttype

Kartverket Erstattet

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime

Vis GenEgenskaperGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Posisjonskvalitet 1 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Riksgrense supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype Kommunegrense supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype Delområdegrense supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype Fylkesgrense supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype Grunnkretsgrense supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype GrenseSjø supertype GenEgenskaperGrense
arv subtype Territorialgrense supertype GenEgenskaperGrense