Navneenhet

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
objId Integer 1..1
ssrId Integer 1..1
navnetype Navnetype (kodeliste) 1..1
- Adm. by Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus <undefined> 1..1
- Adm. bydel (Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også Bydel 132. <undefined> 1..1
- Adm. tettsted Statistisk sentralbyrås spesifikasjon. <undefined> 1..1
- Adressenavn Omfatter et område, ev. som supplement til gate-/veiadresse. (Kommunalt adresseområde) <undefined> 1..1
- Allmenning Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Noter i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Ankringsplass F.eks. opplagsplass for store båter/skip <undefined> 1..1
- Annen adm. Inndeling Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Noter type i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Annen bygning for religiøse aktiviteter Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden. <undefined> 1..1
- Annen kulturdetalj Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Noter forklaring med dato i merknadsfeltet <undefined> 1..1
- Badeplass Offentlige og private badeplasser <undefined> 1..1
- Bakke Skråning <undefined> 1..1
- Bakke i sjø Skrånende sjøbunn <undefined> 1..1
- Banke Flatt, større undervannsområde <undefined> 1..1
- Banke i sjø Flatt, større undervannsområde <undefined> 1..1
- Barnehage Offentlig eller privat barnehage <undefined> 1..1
- Bekk Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt smalere enn 3 meter <undefined> 1..1
- Bergverk (underjord./dagbrudd) Gruve, skjerp <undefined> 1..1
- Boligblokk Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter <undefined> 1..1
- Boligfelt Regulert boligområde <undefined> 1..1
- Bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg <undefined> 1..1
- Borettslag Bofellesskap, vanligvis blokkbebyggelse <undefined> 1..1
- Botn Dalende <undefined> 1..1
- Bru Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer. <undefined> 1..1
- Bruk (gardsbruk) Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes). <undefined> 1..1
- Brygge Mindre, fast bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk <undefined> 1..1
- By Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også Adm. by 268). <undefined> 1..1
- Bydel Kulturmessig del av by. F.eks. Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også Adm. bydel 269) <undefined> 1..1
- Bygdelag (bygd) Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde <undefined> 1..1
- Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bu, naust, uthus, fjøs, gamme <undefined> 1..1
- Båe Stein under vannflaten <undefined> 1..1
- Båe i sjø Stein under vannflaten. <undefined> 1..1
- Båke Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast. <undefined> 1..1
- Campingplass Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt <undefined> 1..1
- Dal Mellomstor eller liten dal <undefined> 1..1
- Dalføre Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres <undefined> 1..1
- Dam Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer <undefined> 1..1
- Del av innsjø Mindre deler av store innsjøer. F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden <undefined> 1..1
- Dyp (havdyp) Område mer enn 200-300 meter under havflaten <undefined> 1..1
- Egg Undersjøisk kant mot havdyp <undefined> 1..1
- Eid Lavt/smalt parti mellom to vannkanter, elver eller vann <undefined> 1..1
- Eid i sjø Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter <undefined> 1..1
- Eiendommer Matrikulert eiendom <undefined> 1..1
- Elv Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt bredere enn 3 meter <undefined> 1..1
- Elvemel Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann) <undefined> 1..1
- Enebolig/mindre boligbygg (villa) Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks­navn.) <undefined> 1..1
- Eng Kultivert slåtte/gressmark <undefined> 1..1
- Fabrikk Større industrivirksomhet <undefined> 1..1
- Farled/Skipslei Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia <undefined> 1..1
- Fengsel Fengsel, arbeidskoloni <undefined> 1..1
- Ferjekai Punktet legges på ferjelemmen på kaia for vegtrafikken <undefined> 1..1
- Ferjestrekning Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett <undefined> 1..1
- Fiskeoppdrettsanlegg På land, i sjø og i ferskvann <undefined> 1..1
- Fiskeplass Fiskested, fiskemed i sjø. <undefined> 1..1
- Fjell Stort fjell <undefined> 1..1
- Fjellheis Gondolbane. <undefined> 1..1
- Fjellkant (aksel) Skulder, nese, bryn <undefined> 1..1
- Fjellområde Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane <undefined> 1..1
- Fjellside Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet <undefined> 1..1
- Fjord Arm av havet inn i fastlandet <undefined> 1..1
- Fjordmunning Område ytterst i en fjord <undefined> 1..1
- Flyplass Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning <undefined> 1..1
- Fløtningsannlegg Kunstig fløtningsanlegg <undefined> 1..1
- Fonn Liten snø- eller isflate <undefined> 1..1
- Fornøyelsespark (Store, regulerte anlegg) <undefined> 1..1
- Forretningsbygg Hus for kontor- og servicevirksomhet <undefined> 1..1
- Forsamlingshus/Kulturhus Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc. <undefined> 1..1
- Foss Vann i tilnærmet fritt fall <undefined> 1..1
- Fritidsbolig (hytte, sommerhus) Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dass. bruks­navn.) <undefined> 1..1
- Fylke (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Fyllplass Plass for deponering av masse <undefined> 1..1
- Fyr(Fyrstasjon) Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten. <undefined> 1..1
- Gammel bosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin. <undefined> 1..1
- Garasje/hangarbygg Parkeringshus/ trikkestall/ bussgarasje/flyhangar/ lokomotivstall <undefined> 1..1
- Gard Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes) på et sentralt pla <undefined> 1..1
- Gjerde Steingjerde, tregjerde etc. <undefined> 1..1
- Gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser. <undefined> 1..1
- Grend Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde <undefined> 1..1
- Grensemerke Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc. <undefined> 1..1
- Grind Port i gjerde <undefined> 1..1
- Grotte Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana) <undefined> 1..1
- Grunne Lite område under vann <undefined> 1..1
- Grunne i sjø Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring <undefined> 1..1
- Grunnkrets Se også 253 annen adm. inndeling <undefined> 1..1
- Gruppe av tjern Flere små vann <undefined> 1..1
- Gruppe av vann Flere middels store vann <undefined> 1..1
- Grustak/Steinbrudd Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein <undefined> 1..1
- Grøft Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr <undefined> 1..1
- Halvøy Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland <undefined> 1..1
- Halvøy i sjø Større nes med smalt eid mot fastland <undefined> 1..1
- Haug Liten markant terrengform <undefined> 1..1
- Havn Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø. <undefined> 1..1
- Havnehage Inngjerdet beitemark <undefined> 1..1
- Havområde Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet <undefined> 1..1
- Hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark <undefined> 1..1
- Heller Steinhule, steinsatt overnattingssted <undefined> 1..1
- Helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende <undefined> 1..1
- Holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane og trikk <undefined> 1..1
- Holme Liten øy i ferskvann <undefined> 1..1
- Holme i sjø Liten øy/skjær i sjø <undefined> 1..1
- Holmegruppe i sjø Flere små skjær i sjø <undefined> 1..1
- Hotell Offentlig godkjent overnattingssted <undefined> 1..1
- Hylle (hjell) Flatt område i fjellside <undefined> 1..1
- Hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter. <undefined> 1..1
- Høl Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk <undefined> 1..1
- Høyde Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell <undefined> 1..1
- Idrettsanlegg (Alle typer utendørsanl. Noter type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane) <undefined> 1..1
- Idrettshall Alle typer innendørsanlegg Ishall/svømmehall idrettshall. <undefined> 1..1
- Industriområde Større sammenhengende område benyttet for industriformål <undefined> 1..1
- Innsjø Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser <undefined> 1..1
- Isbre Større sammenhengende snø- eller is område som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna <undefined> 1..1
- Jernbanestrekning Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen, Bergensbanen <undefined> 1..1
- Jorde Kultivert dyrknings- mark <undefined> 1..1
- Juv Kløftlignende dal, canyon <undefined> 1..1
- Kabel Alle typer kabler i både sjø og ferskvann. <undefined> 1..1
- Kai Større, fast bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Kanal Utgravd vannveg i sjø og ferskvann <undefined> 1..1
- Kilde Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen <undefined> 1..1
- Kirke Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke <undefined> 1..1
- Klakk Spiss grunne. (Trøndersk/Nordnorsk uttrykk) <undefined> 1..1
- Klopp Gangbru over sjø og ferskvann <undefined> 1..1
- Kommune (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Kraftgate (Rørgate) Store tilførselsrør for kraftanlegg <undefined> 1..1
- Kraftledning Vanligvis store overføringsledninger <undefined> 1..1
- Kraftstasjon Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme) <undefined> 1..1
- Kryss (Veg/Gate) (For alle type veger) <undefined> 1..1
- Landingsstripe Landingsplass for privat flygning <undefined> 1..1
- Landskapsområde Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger <undefined> 1..1
- Lanterne Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast <undefined> 1..1
- Li Vanligvis skogkledd skrånende terreng <undefined> 1..1
- Lone Nesten stillestående vik i elv eller bekk <undefined> 1..1
- Lykt (Fyrlykt) Offisiell og privat lykt/fyrlykt langs kysten og i innlandet. <undefined> 1..1
- Lysbøye Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende <undefined> 1..1
- Melkeplass Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet <undefined> 1..1
- Militært bygg/Anlegg Militærleir, militært bygg <undefined> 1..1
- Mo Flatt område, vanligvis skogkledd <undefined> 1..1
- Molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen <undefined> 1..1
- Museum/ Galleri/Bibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek <undefined> 1..1
- Myr Alle typer fra gressmyr til våt moldjord <undefined> 1..1
- Nasjon Selvstendig land (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Nes Landområde stikkende ut i ferskvann <undefined> 1..1
- Nes i sjø Landområde stikkende ut i saltvann <undefined> 1..1
- Nes ved elver Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller fasong. <undefined> 1..1
- Offersted Samisk, norsk eller finsk offersted <undefined> 1..1
- Oljeinstallasjon (Sjø) Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende) <undefined> 1..1
- Os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann) <undefined> 1..1
- Overett Offisiell og privat. To stenger med/uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste. <undefined> 1..1
- Park Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk) <undefined> 1..1
- Parkeringsplass Offentlig og privat <undefined> 1..1
- Pensjonat Offentlig godkjent overnattingssted <undefined> 1..1
- Plass/torg (I tettsted eller by) <undefined> 1..1
- Poststed (Postkontor) Offisielt poststed <undefined> 1..1
- Pytt Liten dam, myrpytt <undefined> 1..1
- Rasteplass Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet <undefined> 1..1
- Renne Undersjøisk dal <undefined> 1..1
- Rygg Langstrakt terrengform <undefined> 1..1
- Rygg i sjø Undersjøisk ås <undefined> 1..1
- Rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc. <undefined> 1..1
- Rådhus (komm, fylke, stat) Adm. senteret (-huset) i adm. enheten. <undefined> 1..1
- Sand Sand-grusområde over vannkontur/kystkontur. Morenemateriale <undefined> 1..1
- Senkning Flat forsenkning, dalsenkning <undefined> 1..1
- Serveringssted Serveringssted utenfor tettbygd område <undefined> 1..1
- Seter (sel, støl) Enklere landbruksbe­byggelse. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid. <undefined> 1..1
- Setervoll Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus <undefined> 1..1
- Severdighet Noter forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke <undefined> 1..1
- Sjøstykke Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. F.eks. Folda, Hustadvika <undefined> 1..1
- Skar Markant senkning i fjell <undefined> 1..1
- Skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg. <undefined> 1..1
- Skjær Stein i vannflaten <undefined> 1..1
- Skjær i sjø Stein i vannflaten. <undefined> 1..1
- Skog Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark <undefined> 1..1
- Skogområde Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen <undefined> 1..1
- Skole Offentlig og privat skole <undefined> 1..1
- Skred Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.) <undefined> 1..1
- Skytebane Pistol- eller geværbane (o.l. våpen) <undefined> 1..1
- Skytefelt Militære skytefelt. <undefined> 1..1
- Slalåm- og utforbakke Alle typer regulerte alpinanlegg. <undefined> 1..1
- Slette Åpent, flatt, ikke skogbevokst område <undefined> 1..1
- Sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag <undefined> 1..1
- Småbåthavn Regulerte havneanlegg for småbåter <undefined> 1..1
- Sogn Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke <undefined> 1..1
- Soneinndeling til havs Fiskerisone, havrettssone, etc. (Noter type i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Stake Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende <undefined> 1..1
- Stang Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast <undefined> 1..1
- Stasjon Betjent stoppested for jernbane og trikk <undefined> 1..1
- Stein F.eks. flyttstein i fjellet <undefined> 1..1
- Sti Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger <undefined> 1..1
- Strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten <undefined> 1..1
- Strand i sjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten <undefined> 1..1
- Stryk Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk <undefined> 1..1
- Stup Loddrett eller svært bratt, fallende terreng <undefined> 1..1
- Stø Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust <undefined> 1..1
- Sund Innsnevret område i vann eller vassdrag <undefined> 1..1
- Sund i sjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland <undefined> 1..1
- Sva Bart fjell-/steinparti <undefined> 1..1
- Sykehus Offentlig og privat sykehus <undefined> 1..1
- Søkk Mindre markant, begrenset fordypning <undefined> 1..1
- Søkk i sjø Stor eller liten grop på sjøbunnen <undefined> 1..1
- Taubane Uten persontrafikk. Se også 193 <undefined> 1..1
- Terrengdetalj Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand-/stein-/grusflater, etc. <undefined> 1..1
- Tettbebyggelse Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde <undefined> 1..1
- Tettsted Mindre bymessig bebygd område av sentrumskarakter <undefined> 1..1
- Tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. Se også navnetype 101. <undefined> 1..1
- Tjern Lite vann <undefined> 1..1
- Topp (fjelltopp/tind) Øverste fjelltopp <undefined> 1..1
- Torvtak Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv. <undefined> 1..1
- Traktorveg Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil. <undefined> 1..1
- Tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for lange og ett punkt midt på for korte tunneler <undefined> 1..1
- Turisthytte Overnattingssted <undefined> 1..1
- TV/Radio-mast TV/Radio ?tårn. Alle typer bakkebasert telekommunikasjon <undefined> 1..1
- Tømmerrenne Kunstig tømmeranlegg <undefined> 1..1
- Tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer <undefined> 1..1
- Universitet/høgskole Offentlig og privat høyskole og universitet <undefined> 1..1
- Ur Steinområde, steinrøys <undefined> 1..1
- Utmark Ikke inngjerdet beitemark <undefined> 1..1
- Utsiktspunkt Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt <undefined> 1..1
- Utstikker Flytende bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Vad Vassested i elv, bekk vann eller sjø. <undefined> 1..1
- Vaktstasjon/Beredsskapsbygning Bygning for Politi/Brann/Los/Toll/Ambulanse/Fly- og skipsovervåkning <undefined> 1..1
- Vann Middels stort vann <undefined> 1..1
- Vanndetalj Alle typer : Noter forklaring i merknadsfeltet <undefined> 1..1
- Varde F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet <undefined> 1..1
- Veg (Gate) Formelle veg/gatenavn ellers kode 240 <undefined> 1..1
- Vegbom Mindre bomanlegg på privat veg <undefined> 1..1
- Verksted Mindre industrivirksomhet <undefined> 1..1
- Verneområder (Alle typer både sjø og land. Noter type f.eks. Nasjonalpark i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Vidde Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi, Hardangervidda, Finnmarksvidda, Laksefjordvidda <undefined> 1..1
- Vik Kil, bukt i vann eller vassdrag. <undefined> 1..1
- Vik i sjø Kil, bukt <undefined> 1..1
- Våg Fjordarm, større vik <undefined> 1..1
- Øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet <undefined> 1..1
- Øy i sjø Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet <undefined> 1..1
- Øygruppe To eller flere øyer i ferskvann <undefined> 1..1
- Øygruppe i sjø To eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten <undefined> 1..1
- Øyr Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann <undefined> 1..1
- Ås Langstrakt, vanligvis skogkledd høydedrag. <undefined> 1..1
stedsnavn CharacterString 1..1
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- Bergen <undefined> 1..1
- Bodø <undefined> 1..1
- Drammen <undefined> 1..1
- Eigersund <undefined> 1..1
- Flora <undefined> 1..1
- Halden <undefined> 1..1
- Harstad <undefined> 1..1
- Horten <undefined> 1..1
- Jan Mayen <undefined> 1..1
- Kongsvinger <undefined> 1..1
- Kristiansand <undefined> 1..1
- Lillehammer <undefined> 1..1
- Molde <undefined> 1..1
- Oslo <undefined> 1..1
- Porsgrunn <undefined> 1..1
- Risør <undefined> 1..1
- Sokkelen sør for 62 grader Nord <undefined> 1..1
- Spitsbergen <undefined> 1..1
- Steinkjer <undefined> 1..1
- Trondheim <undefined> 1..1
- Vardø <undefined> 1..1
- Vestby <undefined> 1..1
- Bjørnøya <undefined> 1..1
- Etne <undefined> 1..1
- Gjøvik <undefined> 1..1
- Grimstad <undefined> 1..1
- Gulen <undefined> 1..1
- Hamar <undefined> 1..1
- Hemne <undefined> 1..1
- Holmestrand <undefined> 1..1
- Kongsberg <undefined> 1..1
- Kristiansund <undefined> 1..1
- Mandal <undefined> 1..1
- Moss <undefined> 1..1
- Namsos <undefined> 1..1
- Narvik <undefined> 1..1
- Sandnes <undefined> 1..1
- Ski <undefined> 1..1
- Skien <undefined> 1..1
- Sokkelen nord for 62 grader Nord <undefined> 1..1
- Tromsø <undefined> 1..1
- Vadsø <undefined> 1..1
- Arendal <undefined> 1..1
- Bindal <undefined> 1..1
- Dovre <undefined> 1..1
- Farsund <undefined> 1..1
- Hammerfest <undefined> 1..1
- Hopen <undefined> 1..1
- Kvæfjord <undefined> 1..1
- Meråker <undefined> 1..1
- Notodden <undefined> 1..1
- Ringerike <undefined> 1..1
- Ringsaker <undefined> 1..1
- Sarpsborg <undefined> 1..1
- Snillfjord <undefined> 1..1
- Solund <undefined> 1..1
- Stavanger <undefined> 1..1
- Sveio <undefined> 1..1
- Tønsberg <undefined> 1..1
- Ålesund <undefined> 1..1
- Ås <undefined> 1..1
- Guovdageaidnu - Kautokeino <undefined> 1..1
- Bømlo <undefined> 1..1
- Flekkefjord <undefined> 1..1
- Fredrikstad <undefined> 1..1
- Frogn <undefined> 1..1
- Gjerstad <undefined> 1..1
- Haugesund <undefined> 1..1
- Hitra <undefined> 1..1
- Hole <undefined> 1..1
- Hyllestad <undefined> 1..1
- Lesja <undefined> 1..1
- Løten <undefined> 1..1
- Sandefjord <undefined> 1..1
- Siljan <undefined> 1..1
- Skånland <undefined> 1..1
- Stjørdal <undefined> 1..1
- Sømna <undefined> 1..1
- Vanylven <undefined> 1..1
- Alta <undefined> 1..1
- Bamble <undefined> 1..1
- Bjarkøy <undefined> 1..1
- Brønnøy <undefined> 1..1
- Flå <undefined> 1..1
- Frosta <undefined> 1..1
- Frøya <undefined> 1..1
- Hvaler <undefined> 1..1
- Høyanger <undefined> 1..1
- Larvik <undefined> 1..1
- Nesodden <undefined> 1..1
- Sande i Møre og Romsdal <undefined> 1..1
- Skjåk <undefined> 1..1
- Sokndal <undefined> 1..1
- Stange <undefined> 1..1
- Stord <undefined> 1..1
- Vegårshei <undefined> 1..1
- Vennesla <undefined> 1..1
- Aremark <undefined> 1..1
- Fitjar <undefined> 1..1
- Herøy i Møre og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal <undefined> 1..1
- Ibestad <undefined> 1..1
- Kragerø <undefined> 1..1
- Leksvik <undefined> 1..1
- Lom <undefined> 1..1
- Loppa <undefined> 1..1
- Lund <undefined> 1..1
- Nes i Buskerud <undefined> 1..1
- Nord-Odal <undefined> 1..1
- Oppegård <undefined> 1..1
- Songdalen <undefined> 1..1
- Svelvik <undefined> 1..1
- Tvedestrand <undefined> 1..1
- Vega <undefined> 1..1
- Vik <undefined> 1..1
- Ørland <undefined> 1..1
- Agdenes <undefined> 1..1
- Balestrand <undefined> 1..1
- Bjerkreim <undefined> 1..1
- Bærum <undefined> 1..1
- Drangedal <undefined> 1..1
- Froland <undefined> 1..1
- Gol <undefined> 1..1
- Gratangen <undefined> 1..1
- Hasvik <undefined> 1..1
- Levanger <undefined> 1..1
- Marker <undefined> 1..1
- Sande i Vestfold <undefined> 1..1
- Søgne <undefined> 1..1
- Sør-Odal <undefined> 1..1
- Tysnes <undefined> 1..1
- Ulstein <undefined> 1..1
- Vevelstad <undefined> 1..1
- Vågå <undefined> 1..1
- Asker <undefined> 1..1
- Eidskog <undefined> 1..1
- Hareid <undefined> 1..1
- Hemsedal <undefined> 1..1
- Herøy i Nordland <undefined> 1..1
- Hof <undefined> 1..1
- Hå <undefined> 1..1
- Kvalsund <undefined> 1..1
- Kvinnherad <undefined> 1..1
- Lavangen <undefined> 1..1
- Leikanger <undefined> 1..1
- Lillesand <undefined> 1..1
- Marnardal <undefined> 1..1
- Nome <undefined> 1..1
- Nord-Fron <undefined> 1..1
- Rissa <undefined> 1..1
- Rømskog <undefined> 1..1
- Verdal <undefined> 1..1
- Alstahaug <undefined> 1..1
- Aurskog-Høland <undefined> 1..1
- Bardu <undefined> 1..1
- Birkenes <undefined> 1..1
- Bjugn <undefined> 1..1
- Bø i Telemark <undefined> 1..1
- Grue <undefined> 1..1
- Jondal <undefined> 1..1
- Klepp <undefined> 1..1
- Mosvik <undefined> 1..1
- Måsøy <undefined> 1..1
- Re <undefined> 1..1
- Sel <undefined> 1..1
- Sogndal <undefined> 1..1
- Trøgstad <undefined> 1..1
- Volda <undefined> 1..1
- Ål <undefined> 1..1
- Åseral <undefined> 1..1
- Andebu <undefined> 1..1
- Audnedal <undefined> 1..1
- Aurland <undefined> 1..1
- Hol <undefined> 1..1
- Leirfjord <undefined> 1..1
- Nordkapp <undefined> 1..1
- Odda <undefined> 1..1
- Salangen <undefined> 1..1
- Sauherad <undefined> 1..1
- Spydeberg <undefined> 1..1
- Sør-Fron <undefined> 1..1
- Sørum <undefined> 1..1
- Time <undefined> 1..1
- Verran <undefined> 1..1
- Ørsta <undefined> 1..1
- Åfjord <undefined> 1..1
- Åmli <undefined> 1..1
- Åsnes <undefined> 1..1
- Askim <undefined> 1..1
- Fet <undefined> 1..1
- Gjesdal <undefined> 1..1
- Iveland <undefined> 1..1
- Lindesnes <undefined> 1..1
- Lærdal <undefined> 1..1
- Målselv <undefined> 1..1
- Namdalseid <undefined> 1..1
- Porsanger <undefined> 1..1
- Ringebu <undefined> 1..1
- Roan <undefined> 1..1
- Sigdal <undefined> 1..1
- Stokke <undefined> 1..1
- Tinn <undefined> 1..1
- Ullensvang <undefined> 1..1
- Vefsn <undefined> 1..1
- Våler i Hedmark Våler i Hedmark <undefined> 1..1
- Ørskog <undefined> 1..1
- Eidfjord <undefined> 1..1
- Eidsberg <undefined> 1..1
- Elverum <undefined> 1..1
- Evje og Hornnes <undefined> 1..1
- Grane <undefined> 1..1
- Hjartdal <undefined> 1..1
- Inderøy <undefined> 1..1
- Kárásjohka - Karasjok <undefined> 1..1
- Krødsherad <undefined> 1..1
- Lyngdal <undefined> 1..1
- Norddal <undefined> 1..1
- Nøtterøy <undefined> 1..1
- Osen <undefined> 1..1
- Rælingen <undefined> 1..1
- Sola <undefined> 1..1
- Sørreisa <undefined> 1..1
- Øyer <undefined> 1..1
- Årdal <undefined> 1..1
- Bygland <undefined> 1..1
- Dyrøy <undefined> 1..1
- Enebakk <undefined> 1..1
- Gausdal <undefined> 1..1
- Hattfjelldal <undefined> 1..1
- Hægebostad <undefined> 1..1
- Lebesby <undefined> 1..1
- Luster <undefined> 1..1
- Modum <undefined> 1..1
- Oppdal <undefined> 1..1
- Randaberg <undefined> 1..1
- Seljord <undefined> 1..1
- Skiptvet <undefined> 1..1
- Snåsa <undefined> 1..1
- Stranda <undefined> 1..1
- Tjøme <undefined> 1..1
- Trysil <undefined> 1..1
- Ulvik <undefined> 1..1
- Askvoll <undefined> 1..1
- Dønna <undefined> 1..1
- Forsand <undefined> 1..1
- Gamvik <undefined> 1..1
- Granvin <undefined> 1..1
- Kvinesdal <undefined> 1..1
- Kviteseid <undefined> 1..1
- Lardal <undefined> 1..1
- Lierne <undefined> 1..1
- Lørenskog <undefined> 1..1
- Rakkestad <undefined> 1..1
- Rennebu <undefined> 1..1
- Stordal <undefined> 1..1
- Tranøy <undefined> 1..1
- Valle <undefined> 1..1
- Østre Toten <undefined> 1..1
- Øvre Eiker <undefined> 1..1
- Åmot <undefined> 1..1
- Berlevåg <undefined> 1..1
- Bykle <undefined> 1..1
- Fjaler <undefined> 1..1
- Meldal <undefined> 1..1
- Nedre Eiker <undefined> 1..1
- Nesna <undefined> 1..1
- Nissedal <undefined> 1..1
- Røyrvik <undefined> 1..1
- Råde <undefined> 1..1
- Sirdal <undefined> 1..1
- Skedsmo <undefined> 1..1
- Stor-Elvdal <undefined> 1..1
- Strand <undefined> 1..1
- Sykkylven <undefined> 1..1
- Torsken <undefined> 1..1
- Vestre Toten <undefined> 1..1
- Voss <undefined> 1..1
- Berg Berg <undefined> 1..1
- Deatnu - Tana <undefined> 1..1
- Fyresdal <undefined> 1..1
- Gaular <undefined> 1..1
- Hemnes <undefined> 1..1
- Hjelmeland <undefined> 1..1
- Jevnaker <undefined> 1..1
- Kvam <undefined> 1..1
- Lier <undefined> 1..1
- Namsskogan <undefined> 1..1
- Nittedal <undefined> 1..1
- Orkdal <undefined> 1..1
- Rendalen <undefined> 1..1
- Rygge <undefined> 1..1
- Skodje <undefined> 1..1
- Engerdal <undefined> 1..1
- Fusa <undefined> 1..1
- Gjerdrum <undefined> 1..1
- Grong <undefined> 1..1
- Jølster <undefined> 1..1
- Lenvik <undefined> 1..1
- Lunner <undefined> 1..1
- Rana <undefined> 1..1
- Røros <undefined> 1..1
- Røyken <undefined> 1..1
- Sula <undefined> 1..1
- Suldal <undefined> 1..1
- Tokke <undefined> 1..1
- Unjárga - Nesseby <undefined> 1..1
- Våler i Østfold <undefined> 1..1
- Balsfjord <undefined> 1..1
- Båtsfjord <undefined> 1..1
- Førde <undefined> 1..1
- Giske <undefined> 1..1
- Gran <undefined> 1..1
- Hobøl <undefined> 1..1
- Holtålen <undefined> 1..1
- Hurum <undefined> 1..1
- Høylandet <undefined> 1..1
- Lurøy <undefined> 1..1
- Samnanger <undefined> 1..1
- Sauda <undefined> 1..1
- Tolga <undefined> 1..1
- Ullensaker <undefined> 1..1
- Vinje <undefined> 1..1
- Finnøy <undefined> 1..1
- Flesberg <undefined> 1..1
- Haram <undefined> 1..1
- Karlsøy <undefined> 1..1
- Midtre Gauldal <undefined> 1..1
- Naustdal <undefined> 1..1
- Nes i Akershus <undefined> 1..1
- Os i Hordaland <undefined> 1..1
- Overhalla <undefined> 1..1
- Søndre Land <undefined> 1..1
- Sør-Varanger <undefined> 1..1
- Træna <undefined> 1..1
- Tynset <undefined> 1..1
- Alvdal <undefined> 1..1
- Austevoll <undefined> 1..1
- Bremanger <undefined> 1..1
- Eidsvoll <undefined> 1..1
- Fosnes <undefined> 1..1
- Lyngen <undefined> 1..1
- Melhus <undefined> 1..1
- Nordre Land <undefined> 1..1
- Rennesøy <undefined> 1..1
- Rollag <undefined> 1..1
- Rødøy <undefined> 1..1
- Vestnes <undefined> 1..1
- Flatanger <undefined> 1..1
- Folldal <undefined> 1..1
- Kvitsøy <undefined> 1..1
- Meløy <undefined> 1..1
- Nannestad <undefined> 1..1
- Nore og Uvdal <undefined> 1..1
- Rauma <undefined> 1..1
- Skaun <undefined> 1..1
- Storfjord <undefined> 1..1
- Sund <undefined> 1..1
- Sør-Aurdal <undefined> 1..1
- Vågsøy <undefined> 1..1
- Bokn <undefined> 1..1
- Etnedal <undefined> 1..1
- Fjell <undefined> 1..1
- Gáivuotna - Kåfjord <undefined> 1..1
- Gildeskål <undefined> 1..1
- Hurdal <undefined> 1..1
- Klæbu <undefined> 1..1
- Nesset <undefined> 1..1
- Os i Hedmark <undefined> 1..1
- Selje <undefined> 1..1
- Vikna <undefined> 1..1
- Askøy <undefined> 1..1
- Beiarn <undefined> 1..1
- Eid <undefined> 1..1
- Malvik <undefined> 1..1
- Midsund <undefined> 1..1
- Nord-Aurdal <undefined> 1..1
- Nærøy <undefined> 1..1
- Skjervøy <undefined> 1..1
- Tysvær <undefined> 1..1
- Hornindal <undefined> 1..1
- Karmøy <undefined> 1..1
- Leka <undefined> 1..1
- Nordreisa <undefined> 1..1
- Saltdal <undefined> 1..1
- Sandøy <undefined> 1..1
- Selbu <undefined> 1..1
- Vaksdal <undefined> 1..1
- Vestre Slidre <undefined> 1..1
- Aukra <undefined> 1..1
- Fauske <undefined> 1..1
- Gloppen <undefined> 1..1
- Kvænangen <undefined> 1..1
- Modalen <undefined> 1..1
- Tydal <undefined> 1..1
- Utsira <undefined> 1..1
- Øystre Slidre <undefined> 1..1
- Fræna <undefined> 1..1
- Osterøy <undefined> 1..1
- Skjerstad Skjerstad <undefined> 1..1
- Stryn <undefined> 1..1
- Vang <undefined> 1..1
- Vindafjord <undefined> 1..1
- Eide <undefined> 1..1
- Meland <undefined> 1..1
- Sørfold <undefined> 1..1
- Averøy <undefined> 1..1
- Steigen <undefined> 1..1
- Øygarden <undefined> 1..1
- Hamarøy <undefined> 1..1
- Radøy <undefined> 1..1
- Gjemnes <undefined> 1..1
- Lindås <undefined> 1..1
- Tysfjord <undefined> 1..1
- Austrheim <undefined> 1..1
- Lødingen <undefined> 1..1
- Tingvoll <undefined> 1..1
- Fedje <undefined> 1..1
- Sunndal <undefined> 1..1
- Tjeldsund <undefined> 1..1
- Evenes <undefined> 1..1
- Masfjorden <undefined> 1..1
- Surnadal <undefined> 1..1
- Ballangen <undefined> 1..1
- Rindal <undefined> 1..1
- Aure <undefined> 1..1
- Røst <undefined> 1..1
- Halsa <undefined> 1..1
- Værøy <undefined> 1..1
- Flakstad <undefined> 1..1
- Smøla <undefined> 1..1
- Vestvågøy <undefined> 1..1
- Vågan <undefined> 1..1
- Hadsel <undefined> 1..1
- Bø i Nordland Bø i Nordland <undefined> 1..1
- Øksnes <undefined> 1..1
- Sortland <undefined> 1..1
- Andøy <undefined> 1..1
- Moskenes <undefined> 1..1
språk Språk (kodeliste) 1..1
- Kvensk <undefined> 1..1
- Lulesamisk <undefined> 1..1
- Nordsamisk <undefined> 1..1
- Norsk <undefined> 1..1
- Sørsamisk <undefined> 1..1
- Dansk <undefined> 1..1
- Svensk <undefined> 1..1
- Finsk <undefined> 1..1
- Russisk <undefined> 1..1
- Engelsk <undefined> 1..1
- Færøysk <undefined> 1..1
- Islandsk <undefined> 1..1
- Grønnlandsk <undefined> 1..1
- Fransk <undefined> 1..1
- Nederlandsk <undefined> 1..1
- Irsk <undefined> 1..1
- Tysk <undefined> 1..1
stedsnavnTypestus StedsnavnTypestatus (kodeliste) 1..1
- Hovednavn Verdien settes alltid til H når det kun er ett stedsnavn til stedet. Hvis det til stedet er flere stedsnavn i to eller flere språkformer, skal ett stedsnavn fra hvert språk ha verdien H. <undefined> 1..1
- Sidenavn Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre. <undefined> 1..1
- Undernavn Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet. <undefined> 1..1
stedsnavnVedtaksmyndighet Myndighet 1..1
matrikkelnummer [0..1] Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
gatenummer [0..1] Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
SSR-OBJID Integer 8 1..1
SSR-ID Integer 8 1..1
NAVNTYPE Navnetype 4 1..1
SNAVN CharacterString 50 1..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SNSPRÅK Språk 2 1..1
StedsnavnTypestatus 1..1
SNMYND Myndighet 5 1..1
Matrikkelnummer 1..1
Integer 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
objId Integer
ssrId Integer
navnetype Navnetype
stedsnavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer
språk Språk
stedsnavnTypestus StedsnavnTypestatus
stedsnavnVedtaksmyndighet Myndighet
matrikkelnummer [0..1] Matrikkelnummer
gatenummer [0..1] Integer

Vis Navneenhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Navnetype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Språk 1 ..1
StedsnavnTypestatus 1 ..1
Myndighet 1 ..1
Matrikkelnummer 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skrivemåte Skrivemåte 1..* navneenhet Navneenhet 1
assosiasjon navneenhet Navneenhet 1..* fysiskObjekt FysiskObjekt 1