GeolVerneverdigOmr

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
geoVernObjektId identifkator for verneverdig objekt Merknad: Identifikatornummer som består av kommunenr.+ løpenr. Eksempel. 1729001 for Lokalitet 001 i Inderøy kommune (1729). Områdets nummer. Integer 1..1
geoVernTematype hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område GeoVernTematype 1..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningtype 1..1
geositeNummer identifikator i IUGS database for geologiske verneverdige områder Integer 0..1
geoVernOmrNavn navn på verneverdig område Merknad: Navn på området som inneholder verneverdig(e) geologiske objekt(er) CharacterString 0..1
geoVernSakStatus hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet GeoVernSakStatus 0..1
geoVernGrensetype kritere for avgrensingen av et verneverdig objekt GeoVernGrensetype 0..1
geoVernAktivProsess aktive geologiske prosesser som er illustrert i området, og som gjør området verneverdig (massebevegelse, elveerosjon etc.) CharacterString 0..1
geoVernAreal størrelsen på det verneverdige arealet Merknad: Arealangivelse, grovanslag av areal. (Punkt=mindre enn 100daa, Liten=100daa (1kvdratkilom.), Middels=1-10 kvdratkilom, Stor=>10 kvadratkilom. CharacterString 0..1
geoVernVedlikehold type vedlikehold som er nødvendig for at et verneverdig objekt skal beholde sin verdi Merknad: Krav til vedlikehold/skjøtsel for at områdets verneverdi skal opprettholdes. Eksempel: Rensing av fjelloverflate, forhindre gjengroing, rydding av trær/skog. CharacterString 0..1
geoVernSystem hvorvidt området inneholder et større system av former og/eller avsetninger Merknad: Hvis JA skal det settes inn et x CharacterString 0..1
geoVernHovedtype overordnet type geologisk fenomen/tema som gjør objektet verneverdig Eksempel: Hovedtype som avsmeltningsformer, brerandavsetning, putelava, eldre skjerp, mineralforekomst etc. CharacterString 0..1
geoVernTilleggInnhold supplerende informasjon om innholdet i verneverdig område eller objekt Eksempel: Underordnede observasjoner som strandlinjer, esker, smeltevannsløp, etc. CharacterString 0..1
geoVernViktigProsess viktige geologiske prosesser som kan observeres i området Merknad: Viktige geologiske prosesser som gjør området verneverdig (glasiale prosesser, undersjøisk vulkanisme, kontaktmetamorfose, myrmalmutvinning) CharacterString 0..1
geoVernProsessalder anslått alder på dannelsen av verneverdig objektet Merknad: Trolig alder på dannelsen av hovedtype/hovedinnhold eller prosess. Integer 0..1
geoVernAKriterie det primære kriteriet som gjør objektet verneverdig Eksempel: Vernekriterium som sjeldenhet, representativitet, mangfold, funksjon, uberørthet CharacterString 0..1
geoVernBKriterie det sekundære kriteriet som gjør området verneverdig Eksempel: Vernekriterium som forskningspotensiale, klassisk lokalitet, nøkkelomr. for vit. forståelse, naturhistorisk dokumentasjon, instruktiv lokalitet, tilgjengelighet, urørt natur, viktig landskapselement. CharacterString 0..1
geoVernCKriterie mer perifert vernekriterie Merknad: Objektets egenverdi representerer mye av verneverdigheten CharacterString 0..1
geoVernVerdi hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). Inndeles etter graden av faglig verneverdi i internasjonal/nasjonal, regional eller lokal sammenheng. GeoVernVerdi 0..1
geoVernInngrep inngrep som forringer verneverdi og opplevelsesverdi Eksempel: Inngrep som massetak, gjeldende arealbruk o.l. CharacterString 0..1
geoVernHovInnhold viktigste geologiske registrering eller observasjon i området Merknad: Hovedinnhold, fagtermer for de viktigste geologiske registreringer/observasjoner i området. Eksempel: Morene, bresjøterasser, delta, opp/ned-kriterier i putelava, fyrsetting, smaragder etc. CharacterString 0..1
geoVernType hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. GeoVernType 0..1
geoVernOffentliggjoring offentligjøringstiltak Merknad: Offentliggjøring/tiltak/tilrettelegging som er gjennomført for å gjøre området/attraksjonen offentlig kjent (eks. info-senter, info-tavle, brosjyre, guiding, del av natursti) CharacterString 0..1
geoVernLitteratur henvisning til relevant litteratur CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
GVERNE_ID Integer 7 1..1
GVERNETYPE GeoVernTematype 2 1..1
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningtype 1..1
GEOSITENO Integer 4 0..1
GVOMR_NAVN CharacterString 25 0..1
GVSAKSTATUS GeoVernSakStatus 1 0..1
GVGRENSETY GeoVernGrensetype 2 0..1
GVAKT_PROS CharacterString 25 0..1
GVAREAL CharacterString 7 0..1
GVDLIKEHOLD CharacterString 25 0..1
GVSYSTEM CharacterString 1 0..1
GVERNHTYPE CharacterString 25 0..1
GVTINNHLD CharacterString 50 0..1
GVVKT_PROS CharacterString 25 0..1
GVPROALDER Integer 5 0..1
GVERNKRT_A CharacterString 30 0..1
GVERNKRT_B CharacterString 30 0..1
GVERNKRT_C CharacterString 30 0..1
GVERNVERDI GeoVernVerdi 1 0..1
GVINNGREP CharacterString 20 0..1
GVHINNHLD CharacterString 50 0..1
GVSTATUS GeoVernType 1 0..1
GVOFFNTLGJ CharacterString 25 0..1
GVLITTRTUR CharacterString 35 0..1
Name Type English Description
område Flate
posisjon Punkt
geoVernObjektId Integer
geoVernTematype GeoVernTematype
geolPavisningstype GeolPavisningtype
geositeNummer Integer
geoVernOmrNavn CharacterString
geoVernSakStatus GeoVernSakStatus
geoVernGrensetype GeoVernGrensetype
geoVernAktivProsess CharacterString
geoVernAreal CharacterString
geoVernVedlikehold CharacterString
geoVernSystem CharacterString
geoVernHovedtype CharacterString
geoVernTilleggInnhold CharacterString
geoVernViktigProsess CharacterString
geoVernProsessalder Integer
geoVernAKriterie CharacterString
geoVernBKriterie CharacterString
geoVernCKriterie CharacterString
geoVernVerdi GeoVernVerdi
geoVernInngrep CharacterString
geoVernHovInnhold CharacterString
geoVernType GeoVernType
geoVernOffentliggjoring CharacterString
geoVernLitteratur CharacterString

Vis GeolVerneverdigOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 1 ..1
GeoVernTematype 1 ..1
GeolPavisningtype 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
GeoVernSakStatus 0 ..1
GeoVernGrensetype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
GeoVernVerdi 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
GeoVernType 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GeolVerneverdigObj 0..* Utstrekning GeolVerneverdigOmr 0..1
assosiasjon GeolVerneverdigOmr 0..1 avgrensning GeolAvgrLinje 0..*