BarnetråkkGenerell

objekttype

Kartverket Gyldig

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for håndtering av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
førsteRegistreringsÅr Eldste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett. Integer 1..1
sisteRegistreringsÅr Nyeste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett. Integer 1..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 1..1
datauttaksdato Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
FØRSTEREGISTRERINGSÅR Integer 4 1..1
SISTEREGISTRERINGSÅR Integer 4 1..1
OPPDATERINGSDATO Date 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
POSISJONSKVALITET Posisjonskvalitet 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 1..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
førsteRegistreringsÅr Integer
sisteRegistreringsÅr Integer
oppdateringsdato Date
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet
opphav CharacterString
kommune Kommunenummer

Vis BarnetråkkGenerell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Date 1 ..1
DateTime 0 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Aktivitet supertype BarnetråkkGenerell
arv subtype Barneveg supertype BarnetråkkGenerell
arv subtype NegativOpplevelse supertype BarnetråkkGenerell
arv subtype PositivOpplevelse supertype BarnetråkkGenerell