GrensepunktSjø

objekttype

Kartverket Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Punkt 1..1
grensepunkttype GrensepunkttypeSjø (datatype) 0..*
- grensetypeSjø GrensetypeSjø 0..1
- punktnavn CharacterString 0..1
- punktnummer CharacterString 0..1
- informasjon CharacterString 0..1
SOSI_objekt_NMG_grenser
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
kvalitet Produktspesifikasjon: gjelder ikke data fra Norsk polarinstitutt (kystkontur) Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
status Status (kodeliste) 1..*
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
link link til lov, forskrift eller traktat Link (datatype) 0..*
navn CharacterString 1..*
lovRef Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
landKode Landkode (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 0..1
DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode 1..1
Integer 1..1
Status (kodeliste) 1..*
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Link (datatype) 0..*
CharacterString 1..*
CharacterString 0..*
Landkode (kodeliste) 1..*
Punkt 1..1
GrensepunkttypeSjø 0..*
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode
- nøyaktighet Integer
status Status (kodeliste)
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
link Link (datatype)
navn CharacterString
lovRef CharacterString
landKode Landkode (kodeliste)
posisjon Punkt
grensepunkttype GrensepunkttypeSjø

Vis GrensepunktSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
GrensepunkttypeSjø 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GrensepunktSjø supertype SOSI_objekt_NMG_grenser