Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Sperregjerde, permanent;Permanent gjerde som sperrer for rein, f.eks. mellom 2 reinbeitedistrikter, for å hindre sammenblanding. ;1;Cordoning fence, permanent; Permanent fence for keeping out reindeer, for example between two reindeer grazing areas, to prevent mixing of herds.;Cordoning fence, permanent Sperregjerde, midlertidig;Mobilt sperregjerde som settes opp ved behov. ;2;Temporary cordoning fence; Mobile cordoning fence erected when required.;Temporary cordoning fence Beitehagegjerde;Gjerde rundt et område der reinen samles/oppbevares for fo'ring eller i påvente av å bli drevet inn i et arbeidsgjerde ;3;Grazing enclosure fence; Fencing surrounding an area where reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into the work enclosure;Grazing enclosure fence Fangearm;Ledegjerde ved inndriving av rein. ;4;Capture arm??; Guide fence for rounding up reindeer.;Capture arm?? Bro;Bro som er bygd for å kunne kjøre over en elv, vanligvis med 4-hjuling, ved utøvelse av reindrift. ;5;Bridge; Bridge constructed to cross a river by car, usually a four-wheel drive, in connection with reindeer husbandry.;Bridge Reindriftsvei;Veg som er bygd for bruk under reindrift, f.eks. til reindriftsanlegg. Trenger ikke så høy standard. Også kjørespor. ;6;Reindeer husbandry road; Road built for reindeer husbandry, e.g. to reindeer facility. Not necessarily of a high standard. Also drive tracks. ;Reindeer husbandry road Båttransport for rein;Seilingslinje ved pramming av rein. ;7;Boat transportation for reindeer; Sailing route for transportation of reindeer by barge.;Boat transportation for reindeer Reindriftsanlegg generelt;;8;Reindeer facility in general;;Reindeer facility in general Merkegjerde;Gjerdeanlegg hvor det bare foretas merking av rein. ;10;Branding/tagging fence; Fencing where branding/tagging of reindeer is carried out.;Branding/tagging fence Skille/opplastingsgjerde rein;Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein for transport til slakteri eller annet sted. Kan være i bruk flere ganger i året. ;11;Separation/loading fence, reindeer; Fencing used for separation of reindeer and loading of reindeer for transportation to the slaughterhouse or other location. May be in use several times a year.;Separation/loading fence, reindeer Kombinert gjerde (merk/slakt);Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og slakting av rein. ;12;Combined fence (tagging/slaughtering); Fencing used for both branding/tagging?? and slaughtering of reindeer.;Combined fence (tagging/slaughtering) Feltslakteanlegg;Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein. ;13;Field slaughtering facility; Fencing used when slaughtering reindeer in the field.;Field slaughtering facility Mobilt arbeidsgjerde;Mobilt arbeidsgjerde som settes opp når det er behov for det. Oppføring kan skje uten formell tillatelse og gjerdet skal fjernes etter bruk. ;14;Mobile work fence; Mobile work fence erected when required. Erection may take place without official permission. The fence must be removed after use.;Mobile work fence Bolig for reindriftsutøver;Sesongbolig for reindriftsutøvere som benyttes deler av året ;15;House for reindeer herders; Seasonal residence for reindeer herders.;House for reindeer herders Gjeterbu / -hytte, varmestue;Hytte som benyttes av de som passer reinflokken og som er oppført i områder hvor reinen befinner seg over lengre tidsperioder. ;16;Herder's shed/cabin, warming hut; Cabin used by the people who tend the rendeer herd. Constructed in areas where the reindeer stay for a length of time.;Herder's shed/cabin, warming hut Mye brukt teltplass;Et sted som man årlig kommer til og hvor man bor en viss tid i telt/lavvo. ;17;Much used tent site; Site used annually for temporary habitation in tents/lavvos(traditional Sami tents, resembling teepees).;Much used tent site Gamme;Et hus med jordvegger. ;18;Turf hut; House with earth walls.;Turf hut Naust/lager;Et bygg oppført i forbindelse med gjeterhytte/bolig for oppbevaring. ;19;Boathouse/storeroom; Building constructed in connection with a herder's cabin/house for storage.;Boathouse/storeroom