Fortøyningsinnretning

objekttype

Geovekst Gyldig

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fortøyningstype Fortøyningstype Fortøyningstype (kodeliste) 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
maksbelastning Beskrivelse av maks belastning for pullerten i antall tonn Integer 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
sertifiseringsdato Dato for forrige sertifisering. Date 0..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere fortøyningsinnretning. CharacterString 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss Tillatt område for fortøyning sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°. CharacterString 0..1
tillattFortøyningsvinkelOppriss Tillatt område for fortøyning sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°. CharacterString 0..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
FORTØYNINGSTYPE Fortøyningstype 20 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
Punkt 1..1
SERTIFISERINGSDATO Date 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILLATTVINKELGRUNNRISS CharacterString 25 0..1
TILLATTVINKELOPPRISS CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
fortøyningstype Fortøyningstype typeOfMooringFacility Type of mooring.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Specified height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum load for bollard, measured in metric ton.
posisjon Punkt point Geographical location.
sertifiseringsdato Date certificationDate The date for last certification.
spesifikasjon CharacterString specification Property to specify the mooring device.
status Status status Status of an object.
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss CharacterString allowedMooringAngleFloorPlan Allowed angle for mooring as seen from above.
tillattFortøyningsvinkelOppriss CharacterString allowedMooringAngleProfile Allowed angle for mooring as seen in profile.

Vis Fortøyningsinnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fortøyningstype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Integer 0 ..1
Punkt 1 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektId