Fellesegenskaper_Planområde

objekttype

Statnett Ukjent

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString (datatype) 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString (datatype) 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn NB. Denne burde vært samordnet med Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSI-format-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste tilpasningen. CharacterString (datatype) 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString (datatype) 1..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..*
Kopidata 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Registreringsversjon 0..1
LINK Link 255 0..*
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon
link Link

Vis Fellesegenskaper_Planområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Endringsflagg 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Kopidata 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Registreringsversjon 0 ..1
Link 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SvpOmråde supertype Fellesegenskaper_Planområde
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon
krav til egenskapen sluttDato