Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Allé;;D1303;;; Alm-lindeskog;;F0105;;; Artsfattig fordyne;;G0301;;; Artsrik lavlandsform under gjengroing;;E0303;;; Artsrikt mose- og lavsamfunn;;E0401;;; Askehage;;D0506;;; Atlantisk høgmyr;;A0802;;; Ballastplass;;D1501;;; Beitefuktrye;;D0427;;; Beiterye;;D0426;;; Beiteskog;;D0601;;; Beitevåteng;;D0421;;; Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap;;E0605;;; Bekk og elvestrekning;;E1102;;; Bekk på kalkgrunn;;E0606;;; Bekkekløft;;F0901;;; Bergknaus og -flate;;B0102;;; Bergknaus og rasmark;;C0104;;; Bergvegg;;F0902;;; Betydelig flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandre;;E0301;;; Bjørkehage;;D0501;;; Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr;;A0804;;; Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper;;A0702;;; Blåtoppeng;;D0102;;; Boreal kildeskog;;F0607;;; Boreonemoral blandingsskog;;F1301;;; Brakkvassmudderflate;;G0518;;; Breelvavsetninger (glasifluvialt);JORDART 20 ;I0702;; SOIL TYPE 20 ; Brenningshule;;B0502;;; Bukter og viker;;E1202;;; Buttgrenet mergel;Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge ;I1002;; Phymatolithon calcareum and Lithothamnion corallioides – southern species, rare in Norway ; Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna;;D1402;;; Bøkeskog;;F0202;;; Bølgepåvirkede strender av ren sand;;I0801;;; Dvergålegras;Zoster noltii ;I1102;; Zostera noltii ; Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder;;G0303;;; Eikehage;;D0503;;; Eikeskog;;F0201;;; Einer-rose-utforming;;B0202;;; Einerhage/einerbakke;;D0502;;; Ekstremrik myr i høyereliggende områder;;A0506;;; Eldre fisketom dam;;E0903;;; Elveørkratt;;E0403;;; Ett-årig meldetangvoll;;G0602;;; Evje;;E1201;;; Fattig beitemarkskant;;D0422;;; Fattig boreal hei;;D2201;;; Fattig kulturmarkskant;;D0122;;; Fattig utforming;;E0201;;; Ferskvannspåvirket driftvoll;;G0604;;; Finnskjegg- og sauesvingeleng ;;D0105;;; Fjordmunninger;;I0202;;; Flatmyr;;A0703; ;; Flerårig gras/urtetangvoll;;G0603;;; Flommarksskog;;F0501;;; Forekomst av lind;;F0205;;; Fosserøykskog;;E0508;;; Frisk baserik eng;;D0110;;; Frisk fattigeng;;D0104;;; Frisk kalkfuruskog;;F0302;;; Frisk næringsrik "gammeleng";;D0114;;; Frisk næringsrik "natureng";;D0113;;; Frisk/tørr, middels baserik eng;;D0107;;; Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå;;D0108;;; Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk;;D0109;;; Fugleberg;;G1001;;; Fuglefjell-eng;;G1002;;; Fuglepåvirket strandberg;;G0903;;; Fuktig fattigeng;;D0101;;; Fuktig furu-hasselskog;;F1203;;; Fuktig kystskog;;F0703;;; Fuktig lynghei;;D0703;;; Fuktig, overrislet bergflate;;B0104;;; Gamelt ospeholt;;F0701;;; Gammel bjørkesuksesjon;;F0702;;; Gammel furuskog;;F0802; ;; Gammel granskog;;F0801;;; Gammelt brannfelt med fattig utforming;;F1003;;; Gammelt brannfelt med rikere utforming;;F1004;;; Gammelt tre;;D1204;;; Gjentatt forstyrret mark på kalkrik leire;;D1109;;; Glasialt påvirka sjøbunn; ;I0703;; SOIL TYPE 10; Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær;;F1102;;; Grunne bukter;;I1302;;; Grus- og steinstrand med spesiell flora;;G0403;;; Gruve;;B0504;;; Gråor-almeskog;;F0106;;; Gårdsdam;;E0901;;; Haneskjell;;I1402;;; Hasselhage;;D0509;;; Hasselkratt;;F0204;;; Helofytt-brakkvassump;;G0515;;; Helofytt-saltsump;;G0516;;; Hevdet med beite;;G0503;;; Hevdet med slått;;G0502;;; Hornkoraller;;I0902;;; Hult tre;;D1203;;; Høgstaudealmeskog;;F0112;;; Høstingsskog med alm;;D1806;;; Høstingsskog med ask;;D1807;;; Høstingsskog med boreale lauvtrær;;D1810;;; Høstingsskog med edellauvtrær;;D1801;;; Høstingsskog med eik;;D1802;;; Høstingsskog med fjellbjørk;;D1805;;; Høstingsskog med gråor;;D1804;;; Høstingsskog med hassel;;D1803;;; Høstingsskog med lavlandsbjørk;;D1809;;; Høstingsskog med lind;;D1808;;; Høyereliggende innsjø;;E1001;;; Industritomt;;D1504;;; Innsjø;;E1101;;; Intermediær fosseeng;;E0506;;; Intermediær kystfukthei;;D0710;;; Intermediær kysthei;;D0709;;; Intermediær utforming;;C0201;;; Intermediært fosseberg;;E0503;;; Isdam;;E0902;;; Jordvannsmyr;;A0803;;; Kalk slåttefukteng;;D0120;;; Kalkbeiteeng;;D0417;;; Kalkbeitefukteng;;D0420;;; Kalkbeitemarkskant;;D0425;;; Kalkbjørkeskog;;F0303;;; Kalkbrudd;;D1503;;; Kalkfattig isinnfrysingsmark;;B0901;;; Kalkfattig kystfukthei;;D0708;;; Kalkfattig kysthei;;D0707;;; Kalkfattig utforming;;E0802;;; Kalkgranskog;;F0304;;; Kalkkystfukthei;;D0712;;; Kalkkysthei;;D0711;;; Kalklindeskog;;F0108;;; Kalkrik ask-hasselskog;;F0110;;; Kalkrik bøkeskog;;F0109;;; Kalkrik fosseeng;;E0507;;; Kalkrik isinnfrysingsmark;;B0902;;; Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg;;B0101;;; Kalkrik tjønnaks-sjø;;E0702;;; Kalkrik utforming;;C0202;;; Kalkrikt fosseberg;;E0504;;; Kalkslåtteeng;;D0117;;; Kantsamfunn;;D1106;;; Karstgrotte;;B0501;;; Kilde i lavlandet;;A0601;Lowland spring ;;Lowland spring Kilde over sørboreal;;A0603;;; Kirkegård;;D1301;;; Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand;;G0505;;; Kransalgesjø;;E0701;;; Kroksjøer, dammer og meandere uten, eller med svært liten flompåvirkning;;E0306;;; Kulturmarkskalkkant;;D0125;;; Kystfjellhei;;D0705;;; Lauveng med dunbjørk;;D1703;;; Lauveng med edellauvtrær;;D1701;;; Lauveng med hengebjørk;;D1702;;; Lavrik utforming;;B0401;;; Leside;;C0102;;; Lier med storvier i indre Troms og Nordland;;F0404;;; Liskog/raviner;;F0502;;; Lite myrtjern og myrpytt;;E1002;;; Lite og mindre formrikt delta;;E0102;;; Lithothamnion thopiforme;Nordlig art ;I1003;; Northern species ; Lågurt-bøkeskog;;F0102;;; Lågurt-eikeskog;;F0101;;; Lågurt kulturmarkskant;;D0124;;; Lågurt slåttefukteng;;D0119;;; Lågurtbeiteeng;;D0416;;; Lågurtbeitefukteng;;D0419;;; Lågurtbeitemarkskant;;D0424;;; Lågurtkalkskog i kyststrøk;;F0306; ;; Lågurtslåtteeng;;D0116;;; Lågurtutforming med spredte høgstauder;;F0402;;; Meandrerende parti med naturlig kantsone;;E0601;;; Middels kalkrike innsjøer i lavlandet;;E1501;;; Midnre flompåvirkede kroksjøer, flomdammer og meandere;;E0305;;; Midtre brakkvasseng;;G0511;;; Midtre salteng;;G0512;;; Moserik fjellheiutforming;;B0403;;; Moserik utforming;;E0501;;; Mølletomt;;D1505;;; Nakent berg;;D2002;;; Naturbeitemark;;D0415;;; Naturlige poller;;I1301;;; Nedre brakkvasseng;;G0513;;; Nedre salteng;;G0514;;; Nordlig frodig bjørkeskog;;F0403;;; Nytt brannfelt med fattig utforming;;F1001;;; Nytt brannfelt med rikere utforming;;F1002;;; Næringsrik utforming;;E0801;;; Or-askekog;;F0107;;; Orehage;;D0507;;; Oseanisk lågurt-furuskog;;F1202;;; Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc.;;G0402;;; Park;;D1302;;; Parti som binder sammen andre naturmiljø;;E0603;;; Permanent naturlig oksygenfritt;;I0301;;; Purpurlyng-furuskog;;F1201;;; Purpurlynghei;;D0706;;; Rabbe;;C0101;;; Randmorener, morenebelte;JORDART 15 ;I0701;; SOIL TYPE 15 ; Rasmark;;B0103;;; Ravinebekk;;E0602;;; Ren granskog med lite lauvtrær;;F1101;;; Ren høgstaudeutforming;;F0401;;; Rik boreal hei;;D2202;;; Rik rasmarkslindeskog;;F0111;;; Rik sjøsprøytsprekk;;G0904;;; Rik skog- og krattbevokst myr;;A0501;;; Rik sumpskog;;F0601;;; Rik utforming;;E0202;;; Rikere gransumpskog;;F0605;;; Rikere løvsumpskog;;F0606;;; Rikt hasselkratt;;F0103;;; Røsslyng-bjønnkamhei;;D0704;;; Salt-mudderflate;;G0519;;; Saltpanne;;G0517;;; Sand- og grustak;;D1401;;; Sandstrand med tangvoller;;G0401;;; Seljehage;;D0508;;; Serpentinfuruskog;;F0305;;; Skjøttet/styvet;;D1202;;; Skogholt med engpartier;;D1105;;; Slagghaug fra gruveindustri;;D1502;;; Slåpetorn-hagtorn-utforming;;B0201;;; Slåttevåteng;;D0121;;; Snøleie;;C0103;;; Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark;;B0106;;; Steingjerde;;D1108;;; Steinkoraller;;I0901;;; Steinrøys;;D1107;;; Stor sandur-utforming;;E0404;;; Store kamskjell;;I1401;;; Store og flate flyvesandområder;;G0302;;; Stort strandengkompleks;;G0501;;; Stort typisk utformet delta;;E0101;;; Stortareskog blandet med andre arter;;I0102;;; Strandeng-forstrand/panne;;G0506;;; Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære;;I0802;;; Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder;;I0803;;; Svak lågurt slåttefukteng;;D0118;;; Svak lågurtbeitefukteng;;D0418;;; Svak lågurtbeitemarkskant;;D0423;;; Svak lågurtkulturmarkskant;;D0123;;; Svak lågurtslåtteeng;;D0115;;; Svartorskog;;F0203;;; Svartorstrandskog;;F0602;;; Sølvbunkeeng;;D0103;;; Sørboreal blandingsskog;;F1302;;; Sørlig ;;G0901;;; Sørlig, oseanisk utforming;;B0402;;; Tareskog med kun stortare;;I0101;;; Terskelområder;;I0203;Threshold areas ;;Threshold areas Tidvis lavt oksygeninnhold;;I0302; ;; Tindved-utforming;;B0203;;; Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i lavlandet;;E1502;;; Trange sund;;I0201;;; Tun og gårdsplass;;D1507;;; Tungmetallrik utforming;;B0302;;; Tørr gras-urterik hei;;D0702;;; Tørr kalkfuruskog;;F0301;;; Tørr lynghei;;D0701;;; Tørr, meget baserik eng i lavlandet;;D0106;;; Ultrabasisk og tungmetallrik utforming;;C0105;;; Ultrabasisk utforming;;B0301;;; Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg;;B0503;;; Urte- og grasrik ør;;E0402;;; Urterik kant;;B0204;;; Urterik utforming;;E0502;;; Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale;;B0105;;; Vanlig ålegras;Zostera marina ;I1101;; Zostera marina ; Varmekjær kildelauvskog;;F0604;;; Vei- og jernbaneutfylling;;D1506;;; Vekselfuktig baserik eng;;D0111; ;; Velutviklet høgmyr;;A0701;;; Velutviklet terrendekkende myr;;A0801;;; Vestlig og nordlig;;G0902;;; Viersump i lavlandet;;F0603;;; Viktig gytebekk;;E0604;;; Vorterugl;Lithothamnion glaciale ;I1001;; Lithothamnion glaciale ; Våt/fuktig, middels næringsrik eng;;D0112;;; Våtmarksmassiv i alpine soner;;A0902;;; Våtmarksmassiv i mellomboreal og nordboreal sone;;A0901;;; Øvre brakkvasseng;;G0507;;; Øvre brakkvassfukteng;;G0508;;; Øvre salt-fukteng;;G0510;;; Øvre salteng;;G0509;;; Åkerholme;;D1101;;; Åkerreine;;D1102;;; Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet;;A0505;;; Åpent grunnlendt kalkmark;;D2001;;;