Grunnkretsgrense BasicDistrictUnitBoundary GRUNNKRETSGRENSE

objekttype

Kartverket Erstattet

avgrensing av grunnkrets
delimitation of a basic district unit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget TerrengdetaljKode (kodeliste) 0..1
GenEgenskaperGrense
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 5 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Kurve 1..1
TerrengdetaljKode 0..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
følgerTerrengdetalj TerrengdetaljKode

Vis Grunnkretsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
TerrengdetaljKode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets avgrensning Grunnkretsgrense 0..*
arv subtype Grunnkretsgrense supertype GenEgenskaperGrense