Fellesegenskaper

objekttype

Statistisk sentralbyrå Gyldig

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagomåde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..*
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
datauttaksdato Dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
prosesshistorie Beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..*
informasjon Generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 1..*
KVALITET Posisjonskvalitet 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
PROSESSHISTORIE CharacterString 255 0..*
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
kommune Kommunenummer
kvalitet Posisjonskvalitet
datauttaksdato DateTime
prosesshistorie CharacterString
informasjon CharacterString
opphav CharacterString

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Kommunenummer 1 ..*
Posisjonskvalitet 1 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SsbArealbrukFlate supertype Fellesegenskaper