GravplassSupertype

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis GravplassSupertype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KulturminneSikringssone supertype GravplassSupertype
arv subtype AnnetMinnesmerke supertype GravplassSupertype
arv subtype Kulturminne supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravfelt supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravsted supertype GravplassSupertype
arv subtype Urneplass supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravplasskant supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravkant supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravfeltskant supertype GravplassSupertype
arv subtype GravfeltFastmerke supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravminne supertype GravplassSupertype
arv subtype Gravplass supertype GravplassSupertype
arv subtype Grav supertype GravplassSupertype
arv subtype KulturminneSikringssoneGr supertype GravplassSupertype
arv subtype KulturminneGrense supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon
krav til egenskapen sluttDato