GeolAvgrLinje GeoDelimLine

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

generell avgrensning av geologisk objekt
general delimitation of geological object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
FellesegenskaperAvgrensning
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. Date 0..1
temakvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
- Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000) <undefined> 1..1
- Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering Registrering basert på det som for naturinformasjon må anses å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er 0.5-1 dekar (~M 1: 20.000) <undefined> 1..1
- God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000) <undefined> 1..1
- Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m) og hvor det er gjort generalisering, ofte basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1:100.000) <undefined> 1..1
- Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning (+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1:250.000) <undefined> 1..1
- Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca. 1000 dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > 250.000). <undefined> 1..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. GeolPavisningstype (kodeliste) 0..1
- Ikke spesifisert Ikke spesifisert 1..1
- Sikker påvisning/observasjon Avgrensningen eller registreringen av objektet er påvist eller observert i felt 1..1
- Usikker påvisning/observasjon Ikke påvist/observert men antatt avgrensning/registrering av objekt 1..1
- Konstruert avgrensning Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater 1..1
- Geofysisk tolket grense Avgrensing basert på geofysiske indikasjoner 1..1
- Dårlig synlig agrensning i terrenget Basert på generalisert tolkning av objekter med små innbyrdes variasjoner (f.eks. skille mellom tynt humusdekke og bart fjell, eller mellom to svært like bergarter 1..1
- Overgangsmessig grense Glidende overgang mellom to bergarter, jordarter ol. 1..1
- Tolket avgrensning/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering 1..1
- Flyfototolket objekt eller delobjekt Flyfototolket objekt eller delobjekt 1..1
- Observasjon med usikker geografisk beliggenhet Observasjon med usikker geografisk beliggenhet 1..1
- Avgrensning ikke basert på geologi Der f.eks. en administrativ grense eller kystkontur har bidratt til avgrensing av et geologisk objekt 1..1
- Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking 1..1
- Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart 1..1
- Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser 1..1
- Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging 1..1
- Avgrensning basert på prøvetaking Avgrensning basert på prøvetaking 1..1
- Avgrensning basert på seismikk Avgrensning basert på seismikk 1..1
- Avgrensning basert på detaljerte dybdedata Avgrensing ved bruk av multistråleekkolodd og/eller interferometrisk sonar 1..1
- Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar 1..1
- Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder 1..1
- Avgrensning basert på akustiske data/metoder Avgrensning basert på akustiske data/metoder 1..1
- Avgrensning basert på flere metoder/datatyper Avgrensning basert på flere metoder/datatyper 1..1
- Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video 1..1
- Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l 1..1
- Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart 1..1
- Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon 1..1
- Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata 1..1
geolPavisningstypeNavn hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode kode på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- målemetodeNavn navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss CharacterString 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
- Alltid i vann <undefined> 1..1
- I bygning/bygningsmessig anlegg <undefined> 1..1
- I luft <undefined> 1..1
- På isbre <undefined> 1..1
- På sjøbunnen <undefined> 1..1
- På terrenget/på bakkenivå default <undefined> 1..1
- På vannoverflaten <undefined> 1..1
- Tidvis under vann <undefined> 1..1
- Under isbre <undefined> 1..1
- Under sjøbunnen <undefined> 1..1
- Under terrenget <undefined> 1..1
- Ukjent ukjent <undefined> 1..1
mediumNavn objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO Date 0..1
DATAUTTAKSDATO Date 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet (kodeliste) 12 0..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningstype (kodeliste) 2 0..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
1..1
GEOPÅVISNINGTYPENAVN CharacterString 150 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- MÅLEMETODENAVN CharacterString 55 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Medium (kodeliste) 0..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
<undefined> 1..1
MEDIUMNAVN CharacterString 35 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
førsteDigitaliseringsdato Date
oppdateringsdato Date
datauttaksdato Date
temakvalitet TemaKvalitet (kodeliste)
- Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet <undefined>
- Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering <undefined>
- God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert <undefined>
- Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering <undefined>
- Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert <undefined>
- Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert <undefined>
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste)
- Ikke spesifisert
- Sikker påvisning/observasjon
- Usikker påvisning/observasjon
- Konstruert avgrensning
- Geofysisk tolket grense
- Dårlig synlig agrensning i terrenget
- Overgangsmessig grense
- Tolket avgrensning/registrering
- Flyfototolket objekt eller delobjekt
- Observasjon med usikker geografisk beliggenhet
- Avgrensning ikke basert på geologi
- Avgrensning basert på geofysiske data/metoder verifisert ved prøvetaking
- Avgrensning basert på tolkning av tilgjengelige geologiske/geofysiske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
- Avgrensning basert på geologisk observasjon i felt, prøvetaking og analyser
- Tolket avgrensning basert på tilgjengelig geologisk kartlegging
- Avgrensning basert på prøvetaking
- Avgrensning basert på seismikk
- Avgrensning basert på detaljerte dybdedata
- Avgrensning basert på backscatter data/sidescan.sonar
- Avgrensning basert på prøvetaking og akustiske data/metoder
- Avgrensning basert på akustiske data/metoder
- Avgrensning basert på flere metoder/datatyper
- Avgrensning basert på undervannsfoto og/eller -video
- Avgrensning basert på akustiske data/metoder verifisert ved prøvetaking, foto o.l
- Avgrensningen er foretatt ut fra tolkning basert på tilgjengelige batymetriske data (varierende oppløsning), litteratur og kart
- Avgrensning basert på Lidardata, flyfoto og/eller multi-/hyperspektrale bilder og eksisterende geologisk informasjon
- Avgrensning basert på romlig modellering basert på detaljerte dybdedata
geolPavisningstypeNavn CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- målemetodeNavn CharacterString
- nøyaktighet Integer
medium Medium (kodeliste)
- Alltid i vann <undefined>
- I bygning/bygningsmessig anlegg <undefined>
- I luft <undefined>
- På isbre <undefined>
- På sjøbunnen <undefined>
- På terrenget/på bakkenivå <undefined>
- På vannoverflaten <undefined>
- Tidvis under vann <undefined>
- Under isbre <undefined>
- Under sjøbunnen <undefined>
- Under terrenget <undefined>
- Ukjent <undefined>
mediumNavn CharacterString
opphav CharacterString
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis GeolAvgrLinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* LosmasseFlate
arv subtype GeolAvgrLinje supertype FellesegenskaperAvgrensning