SvpSikringSone

objekttype

Statnett Ukjent

område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
sikring hensynssone - sikringssone SvpSikringSoneType (kodeliste) 1..1
hensynSonenavn identifikasjon av hensynssone CharacterString 1..1
beskrivelse beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål CharacterString 0..1
Fellesegenskaper_Delområde
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate 1..1
SvpSikringSoneType 1..1
HENSYNSONENAVN CharacterString 10 1..1
BESKRIVELSE CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
område Flate
sikring SvpSikringSoneType
hensynSonenavn CharacterString
beskrivelse CharacterString

Vis SvpSikringSone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SvpSikringSoneType 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SvpSikringSone 1..2 avgrensning SvpSikringGrense 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 sikring SvpSikringSone 0..*
arv subtype SvpSikringSone supertype Fellesegenskaper_Delområde
Navn Beskrivelse
SikringSone innafor planområdet /* SikringSone skal være innafor planområdet */