Kommune Municipality KOMMUNE

objekttype

Kartverket Utkast

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn offisielt navn på kommunen AdministrativEnhetNavn (datatype) 1..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til Språkkode (kodeliste) 1..1
- rekkefølge angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. Integer 0..1
samiskForvaltningsområde om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde Boolean 1..1
AdministrativEnhet
område objektets utstrekning Flate 1..*
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..*
land stat som den administrative enheten hører til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..1
administrativtNivå angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå AdministrativtNivå (datatype) 0..1
- nivånummer hierarkisk nivå for administrativ inndeling Nivånummer (kodeliste) 1..1
- nivånavn offisielt navn for et administrativt nivå AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
administrativKode tematisk identifikator som tilsvarer kode for den nasjonale administrative inndelingen Merknad: I Norge skal alltid fire sifre benyttes. For eksempel Ringerike kommune: 0605; Buskerud fylke: 0600; Norge: 0000 CharacterString 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..*
Punkt 0..*
LANDKODE Landkode (kodeliste) 2 0..1
ADMNIVÅ AdministrativtNivå (datatype) 0..1
- NIVÅNUMMER Nivånummer (kodeliste) 10 1..1
- NIVÅNAVN AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
ADMKODE CharacterString 4 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
KOPIDATA Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
KOMMUNENAVN AdministrativEnhetNavn 1..*
SAMISKFORVALTNINGSOMRÅDE Boolean 1..1
Name Type English Description
område Flate
posisjon Punkt
land Landkode (kodeliste)
administrativtNivå AdministrativtNivå (datatype)
- nivånummer Nivånummer (kodeliste)
- nivånavn AdministrativEnhetNavn (datatype)
administrativKode CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
gyldigFra DateTime
gyldigTil DateTime
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
datafangstdato DateTime
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber
kommunenavn AdministrativEnhetNavn
samiskForvaltningsområde Boolean

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommunenummer 1 ..1
AdministrativEnhetNavn 1 ..*
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kommune Kommune 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon veg Veg 0..* kommune Kommune 1
assosiasjon økonomiskRegion ØkonomiskRegion 0..1 kommune Kommune 0..*
assosiasjon fylke Fylke 0..1 kommuneinndeling Kommune 0..*
assosiasjon kommunesenter AdmSenter 0..* kommune Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet
Navn Beskrivelse
administrativKode eller kommunenummer er påkrevd inv: self.administrativKode -> isEmpty implies self.kommunenummer -> notEmpty