Grunnkrets BasicDistrictUnit GRUNNKRETS

objekttype

Kartverket Ukjent

den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
grunnkretsId angivelse av grunnkretsnummer og navn GrunnkretsId (datatype) 1..1
- grunnkretsnummer består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer. Kretsummeret består av fire siffer hvorav de to første markerer delområdenummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.13 er 01010102 til 20300505. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB. Integer 1..1
- grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 1..1
kommunenummer nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i Kommunenummer (kodeliste) 1..1
Supertype_Grunnkrets
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate 1..1
GrunnkretsId 1..1
Kommunenummer 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
informasjon CharacterString
oppdateringsdato DateTime
område Flate extent area over which an object extends
grunnkretsId GrunnkretsId basicDistrictId
kommunenummer Kommunenummer

Vis Grunnkrets i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
GrunnkretsId 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets 0..2 avgrensning Grunnkretsgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..2 delområdeavgrensning Delområdegrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..1 avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..*
assosiasjon Grunnkrets 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
arv subtype Grunnkrets supertype Supertype_Grunnkrets
Navn Beskrivelse
GrenseSjø som avgrensningslinje for grunnkrets /*Assosiasjonen Avgrensningslinje gjelder bare der GrensetypeSjø er lik Avtalt avgrensningslinje*/ inv: self.avtaltAvgrensningslinje -> notEmpty() implies self.avtaltAvgrensningslinje.grensetypeSjø = 'Avtalt avgrensningslinje'