AdmSenter AdminCentre ADMSENTER

objekttype

Kartverket Ukjent

det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter.
indicates the name of an administrative centre
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
navn stedsnavn CharacterString 0..*
administrativtNivå hierarkisk nivå for administrativ inndeling AdministrativtNivå (kodeliste) 0..1
Supertype_AdmSenter
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Punkt Punkt 0..1
NAVN CharacterString 60 0..*
AdministrativtNivå 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
datauttaksdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position location where the object exists
navn CharacterString name
administrativtNivå AdministrativtNivå

Vis AdmSenter i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
CharacterString 0 ..*
AdministrativtNivå 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon admSenterForNasjon Nasjon 0..1 administrasjonssenter AdmSenter 0..*
assosiasjon fylkessenter AdmSenter 0..* admSenterForFylke Fylke 0..*
assosiasjon kommunesenter AdmSenter 0..* admSenterForKommune Kommune 0..*
arv subtype AdmSenter supertype Supertype_AdmSenter