Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ikke alvorlig;;0;Not serious;;Not serious Mindre alvorlig;Liten risiko for skade på mennesker, tap av liv, begrensede økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (0-6 poeng). ;1;Less serious;" Low risk of personal injuries, loss of life; limited economic and social consequences (0-6 points).";Less serious Alvorlig;Risiko for skade på mennesker/tap av liv eller betydelige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (7-22 poeng). ;2;Serious; Risk of personal injuries/loss of life or substantial economic and social consequences (7-22 points).;Serious Meget alvorlig;Stor risiko for skade på mennesker/tap av liv eller meget store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (23-45 poeng). ;3;Very serious; High risk of personal injuries/loss of life or very great economic and social consequences (23-45 points).;Very serious