Kran

objekttype

Geovekst Gyldig

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
energikilde Kodeliste for å spesifisere energikilden til kranen. Energikilde (kodeliste) 0..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kranspesifikasjon Spesifikasjon for kranen. CharacterString 0..1
krantype Krantype. Krantype (kodeliste) 1..1
maksbelastning Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). Integer 0..1
maksbelastningRekkevidde Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn. Integer 0..1
mobilitet Egenskap for å angi om en krane er fastmontert eller flyttbar (mobil). Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
rekkevidde Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. Integer 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
ENERGIKILDE Energikilde 20 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
KRANSPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
KRANTYPE Krantype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
MAKSBELASTNING_REKKEVIDDE Integer 10.2 0..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE Integer 6.2 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
energikilde Energikilde energySource Source of energy that the crane uses.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kranspesifikasjon CharacterString craneSpecification Specification for the crane.
krantype Krantype typeOfCrane Type of crane.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum lifting capacity. Specified by the shortest lift, in metric ton.
maksbelastningRekkevidde Integer maximumLoadRange Maximum lifting capacity with maximum range/working radius. Specified in metric ton.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
rekkevidde Integer range Working radius of the crane. Measured from the Berth, in meters.
status Status status Status of an object.

Vis Kran i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Energikilde 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Krantype 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektId