Matrikkeladresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e Merknad: Avledet fra adressens forhold til matrikkelenhet. Matrikkelnummer 1..1
undernummer Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. Integer 0..1
Adresse
adresseTekst Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse CharacterString 0..1
representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Merknad: Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 0..1
adressetilleggsnavn Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde) CharacterString 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften) AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
bruksenhetsnummerTekst Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis "unummerert bruksenhet". Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet CharacterString 0..*
koordinatkvalitet Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger KoordinatkvalitetKode 0..1
kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer AdresseTillegg (datatype) 0..1
- kartblad Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. CharacterString 0..1
- kommentarer Kommentarer for adresse Kommentar 0..*
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
koordinatsystem opplysning om koordinatenes referansesystem ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSETEKST CharacterString 0..1
Punkt 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 2 0..1
KORTNAVN CharacterString 25 0..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 0..*
KoordinatkvalitetKode 0..1
AdresseTillegg (datatype) 0..1
CharacterString 0..1
Kommentar 0..1
CharacterString 0..1
ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
UNR Integer 3 0..1
Name Type English Description
adresseTekst CharacterString
representasjonspunkt Punkt
adressetilleggsnavn CharacterString
avsluttetAv CharacterString
adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste)
kortnavn CharacterString
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
koordinatkvalitet KoordinatkvalitetKode
kommunalTilleggsdel AdresseTillegg (datatype)
- kartblad CharacterString
- kommentarer Kommentar
oppdatertAv CharacterString
koordinatsystem ReferansesystemKode (kodeliste)
matrikkelnummer Matrikkelnummer
undernummer Integer

Vis Matrikkeladresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelnummer 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Matrikkeladresse 0..* MatrikkeladresseIdent 0..*
arv subtype Matrikkeladresse supertype Adresse
Navn Beskrivelse
ingen seksjonsnummer /*seksjonsnummer brukes aldri på matrikkeladresse*/ inv: self.matrikkelnummer.seksjonsnummer -> isEmpty()