Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Andre viktige kulturmarkstyper;;D23;;; Andre viktige marine naturtyper;;I15;;; Annen kulturmarkseng;;D21;;; Annen viktig forekomst;;H;;; Arktisk-alpin grunn våtmark;;C02;;; Artsrik veikant;;D03;;; Beiteskog;;D06;;; Bekkekløft og bergvegg;;F09;;; Bjørkeskog med høgstauder;;F04;;; Bløtbunnsområder i strandsonen;;I08;;; Boreal hei;;D22;;; Brakkvannsdelta;;G07;;; Brannfelt;;F10;;; Dam;;E09;;; Deltaområde;;E01;;; Erstatningsbiotoper;;D14;;; Evjer, bukter og viker;;E12;;; Ferskvann/våtmark;;E;;; Fjell;;C;;; Fjorder med naturlig lav oksygeninnhold i bunnvannet;;I03;;; Fossesprøytsone;;E05;;; Fuglefjell;;G10;;; Gammel barskog;;F08;;; Gammel fattig edellauvskog;;F02;;; Gammel lauvskog;;F07;;; Grotte/Gruve;;B05;;; Gråor - heggeskog;;F05;;; Gyteområder for fisk;;I20;;; Hagemark;;D05;;; Høstingsskog;;D18;;; Ikke forsuret restområde;;E11;;; Intakt lavlandsmyr i innlandet;;A07;;; Isinnfrysingsmark;;B09;;; Israndavsetninger;;I07; ;; Jordpyramide;;B08;;; Kalkrike områder i fjellet;;C01;;; Kalksjø;;E07;;; Kalkskog;;F03;;; Kantkratt;;B02;;; Kilde og kildebekk;;A06;;; Korallforekomster;;I09;;; Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti;;E03;;; Kulturlandskap;;D;;; Kyst og havstrand;;G;;; Kystfuruskog;;F12;;; Kystgranskog;;F11;;; Kystlynghei;;D07;;; Kystmyr;;A08;;; Lauveng;;D17;;; Leirskredgrop;;B07;;; Litoralbasseng;;I06;;; Løstliggende kalkalger;;I10;;; Middels kalkrik innsjø (Klar, intermediær innsjø);;E15;;; Mudderbank;;E02;;; Myr og kilde;;A;;; Naturbeitemark;;D04;;; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern;;E10;;; Nordvendte kystberg og blokkmark;;B04;;; Palsmyr;;A04;;; Parklandskap;;D13;;; Poller;;I05;;; Rasmark, berg og kantkratt;;B;;; Ravinedal;;B06;;; Rik blandingsskog i lavlandet;;F13;;; Rik edellauvskog;;F01;;; Rik kulturlandskapssjø;;E08;;; Rik sumpskog;;F06;;; Rikmyr;;A05;;; Rikt strandberg;;G09;;; Sand- og grusstrand;;G04; ;; Sanddyne;;G03;;; Skjellsandforekomster;;I12;;; Skog;;F;;; Skrotemark;;D15;;; Slåtte- og beitemyr;;D02;;; Slåttemark;;D01;;; Småbiotoper;;D11;;; Spesielt dype fjordområder;;I04;;; Sterke tidevannsstrømmer;;I02;;; Stor elveør;;E04;;; Store gamle trær;;D12;;; Strandeng og strandsump;;G05;;; Større kamskjellforekomster;;I14;;; Større tareforekomster;;I01;;; Svært kalkfattig innsjø (Klar, kalkfattig innsjø);;E14;;; Sørvendt berg og rasmark;;B01;;; Tangvoll;;G06;;; Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet;;B03;;; Undervannseng;;G02;;; Viktig bekkedrag;;E06;;; Våtmarksmassiv;;A09 ;;; Østersforekomster;;I13;;; Ålegrasenger og andre undervannsenger;;I11;;; Åpen kalkmark;;D20;;;