Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Potensielt fareområde for skred;Område som pga. terrenghelning har en teoretisk, potensiell skredfare. Skråninger og skrenter høgere enn 30 meter og lengre enn 50-100 meter vil normalt være med der kartgrunnlaget er i målestokk 1 : 50.000. Områder der det er en helt åpenbarfare for andre typer skred er også tatt med. I terreng med helning mellom 20 og 30 grader kan faregrensene være vanskelig å fastlegge. De kan her innbefatte også areal som reelt sett ikke er skredfarlig. ;1;; Area where there is a theoretical, potential avalanche/landslide hazard because of sloping terrain. Slopes and cliff faces higher than 30 meters and longer than 50-100 meters will normally be included on maps where the cartographic information is suited to scale 1: 50,000. Areas where there is an obvious risk of other landslide types. In terrain with slope between 20 and 30 degree, the risk for avalanches/landslides can be difficult to determine. This areas can include no risk areas as well; Liten eller ingen fare for skred;Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede ;2;; The avalanche/landslide hazard is assessed to be low or not present ; Faren for skred ikke vurdert;Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede ;3;; The avalanche/landslide hazard is assessed to be low or not present ;