KostholdsrådOmråde DieteticAdvisoryArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

område hvor det er innført råd om konsum eller omsetningsforbud for fisk og skalldyr
area where an advisory has been issued regarding consumption, or the sale of fish and seafood has been prohibited
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
navn navn på område CharacterString 0..1
komponent kode for kjemisk stoff eller parameter Merknad: Kodene bør på sikt standardiseres, men det har ikke vært mulig innenfor SOSI-arbeidet. CharacterString 0..*
kostholdsråd angir type restriksjon som er innført for et område KostholdsrådType (kodeliste) 0..1
kostholdArt angir hvilke arter eller typer organismer som er omfattet av restriksjonene CharacterString 0..1
opprettetÅr hvilket år restriksjonene ble innført Date 0..1
sistVurdertÅr hvilket år restriksjonene er sist vurdert Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
KOMPONENT CharacterString 10 0..*
KOSTHOLDSRÅDTYPE KostholdsrådType 0..1
KOSTHOLDART CharacterString 30 0..1
OPPRETTET_AAR Date 0..1
SIST_VURDERT_AAR Date 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
navn CharacterString name name of area
komponent CharacterString component code for chemical substance or parameter Note: In the long term the codes should be standardised, but this has not been possible within the scope of the SOSI work.
kostholdsråd KostholdsrådType dieteticAdvisory indicates the type of restriction issued for an area
kostholdArt CharacterString dieteticType indicates what species or types of organisms the restrictions include
opprettetÅr Date establishedYear what year the restrictions were issued
sistVurdertÅr Date latestEvaluationYear year when the restrictions were last evaluated

Vis KostholdsrådOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..*
KostholdsrådType 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon KostholdsrådOmråde 1..2 avgrensning/avgrensning KostholdsrådOmrådegrense 0..*