Servituttgrense EasementBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grenselinje for servitutt
easement boundary line
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj FølgerTerrengdetalj (kodeliste) 0..1
administrativGrense egenskap på objekttypene: EiendomsGrense, EiendomsGrenseOmtvistet og EiendomsgrenseFiktiv, når disse er beskrevet til også å være riksgrense, fylkesgrense eller kommunegrense AdministrativGrense (kodeliste) 0..1
jordskifterettenSaksnummer referanse på jordskiftefeltet Eks.: 12/1989-16.00 er kontornummer til det aktuelle jordskiftekontoret som har behandlet saken CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
FØLGER_TERRENGDET FølgerTerrengdetalj 3 0..1
ADM_GRENSE AdministrativGrense 1 0..1
JSVSAK CharacterString 15 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
følgerTerrengdetalj FølgerTerrengdetalj followsTerrainDetails used as attribute of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain detail
administrativGrense AdministrativGrense administativeBoundary attribute of the object types: PropertyBoundary, PropertyBoundaryDisputed and PropertyBoundaryFictitious, when these are also described as being a national boundary, county boundary or municipal boundary
jordskifterettenSaksnummer CharacterString landConsolidationCourtCaseNumber reference for the land consolidation area For example: 12/1989-16.00 is the office number of the land consolidation office that has processed the case

Vis Servituttgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
FølgerTerrengdetalj 0 ..1
AdministrativGrense 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Servitutt 1 Servituttgrense Servituttgrense 0..*