ArealressursFlate AreaResourceSurface

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem
a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
dyrkbarjord informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog ArealressursDyrkbarjord (kodeliste) 1..1
endretEtter2008 EndretEtter2008 (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO_SL_Dyrkbarjord_2014 CharacterString 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
ARDYRKING ArealressursDyrkbarjord 1..1
EndretEtter2008 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString
informasjon CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
dyrkbarjord ArealressursDyrkbarjord arableLand information concerning arable land on bare land, marsh and forest
endretEtter2008 EndretEtter2008

Vis ArealressursFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
ArealressursDyrkbarjord 1 ..1
EndretEtter2008 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ArealressursFlate 1..2 avgrensning/avgrensning ArealressursGrense 1..*
arv subtype ArealressursFlate supertype Fellesegenskaper