Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette applikasjonsskjemaet er en "oppgradert" versjon av applikasjonsskjemaet i produktspesifikasjonen "Reguleringsplaner 20120416". Oppgraderingen består i at den opprinnelige modellen er på vei til å bli tilpasset GML og Geosynkronisering. NB! Bør revideres når det foreligger en "offisiell versjon" av GML/Geosync-oppgraderingen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20160603


Reguleringsplanforslag 20120416 produktspesifikasjon

Vedtak SOSI Ag9 2011-03-22: Retta opp etter endringer i kodelistene KpArealformål og RpArealformål, jf. forskriftsendringer pr 01.01.2011 SOSI Ag9 2011-03-22: KpRestriksjonsOmråde har fått tillagt egenskapen arealstatus for å dekke arealbruksrestriksjon 400, 410, 412, 420 og 499. SOSI Ag9 2011-03-22: Vertikalnivå skal være med på KpInfrastrukturLinje SOSI Ag9 2011-09-20: - sak 5: Høydereferanse inn i Rp/Kp RegulertHøyde - sak 7: RpJurlinje: Presiseringer for forklaring på Byggegrense og byggelinje - sak 13: Lagt til opprinneligarealplanid for Np/Fp/Kp/Rp Område -sak 14: PlanDispensasjon og PlanMIndreEndring har fått vertikalnivå som opsjonell attributt SOSI Ag9 2011-11-04: - sak 5: Statlige planretningslinjer - ny kodeliste - sak 7: Innstramming språkbruk: Skipsled ute, erstattes av farled (KP, juridisk linje og arealformål) - sak 8: RpArealformål: korrigert forklaring for Akvakultur (6420) - sak 10: Mange generelle koder utelatt (1000-koder for arealformål, 100-koder for hensynssoner for Rp,Kp,Fp) - sak 11: Saksnummer - attributt justert for å følge opp NOARK5 - sak 14.1: Ny båndleggingskode for å dekke markalova.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

4.5


NVDB Rutedatasett produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\NVDB Rutedatasett

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

1.0


SMS_Jakt_og_Fangst produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for jakt og fangst på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Jakt_og_Fangst

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


SMS_Jakt_og_skyteforbud produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for jakt og skyteforbud på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Jakt_og_skyteforbud

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


SMS_Motorferdsel produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Motorferdsel på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Motorferdsel

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


Snøskuter- og barmarksløyper produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Snøskuter og Barmarksløyper\Snøskuter- og barmarksløyper

Eier: Kartverket

Ukjent

20151204


SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0

Eier: Kystverket

Ukjent

4.0


SOSI_GenerelleEgenskaper produktspesifikasjon

Pakke med generelle egenskaper fra SOSI Del 1 Generelle Typer og LandInfra

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\SOSI_GenerelleEgenskaper

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

1.0


SOSI Alignment produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\SOSI Alignment

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Eier: Kartverket

Ukjent

3.0


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Eier: Kartverket

Ukjent

3.1.20140201


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0.20131001


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Eier: Kartverket

Ukjent

1.0.20150916


Svalbardplan 20140101 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101

Eier: Statnett

Ukjent

1.0


NVDB-data SVV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen versjon 2.30\NVDB-data SVV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.30


NVDB-data SVV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.29\NVDB-data SVV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.29


NVDB-data SVV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.28\NVDB-data SVV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.28


NVDB-data SVV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\NVDB Datakatalogen Versjon 2.27\NVDB-data SVV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.27


NVDB-data SVV produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\NVDB Datakatalogen Versjon 2.25\NVDB-data SVV

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

2.25


Laster....