NVDB Rutedatasett

Statens vegvesen Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 31 av 31
Svingerestriksjon objekttype

Angir svingerestriksjon.


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet. Eksempel: NVDB Referanselenkedeler.


Vegsperring objekttype

Angir at veg er fysisk sperret.


UkedagFartsgrenseVariabel kodeliste

Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.


Vegdetaljniva kodeliste

Detaljnivå i vegnettet. Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane


Landbruksvegklasse kodeliste

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut ifra støtteordninger.


JaNei kodeliste

Verdier for å angi ja eller nei.


FunksjonellVegklasse kodeliste

Angir funksjonell vegklasse.


TypeVeg kodeliste

Type veg (FormOfWay).


Veggruppe kodeliste

Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand.Sideveg kodeliste

Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg".


TypeFartsgrenseVariabel kodeliste

Angir hvilken type variabel fartsgrense det er.


Motorvegtype kodeliste

Angir hvilken type motorveg det er tale om.


BruksklasseHelar kodeliste

Angir helårs bruksklasse.


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Medium kodeliste

Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Vegkategori kodeliste

Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.


TypeTrafikkregulering kodeliste

Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.


MaksVogntoglengde kodeliste

Angir maksimal lengde for vogntog.


Kjoreretning kodeliste

Tillatt kjøreretning i forhold til geometriretning for en veglenke.


FunksjonVegsperring kodeliste

Angir hvilken funksjon sperringen har.


BruksklasseVinter kodeliste

Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.


TypeVegsperring kodeliste

Angir hvilken type sperring det er tale om.