Søket gav 9 treff

Byggeforbudssoner produktspesifikasjon

Datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner

Eier: Statnett

Gyldig

20190601


Kommuneplan 20180701 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20180701

Eier: Statnett

Utkast

20180701


Planregister 2018-07-01 produktspesifikasjon

Modell for Spesifikasjon for kommunalt planregister, Del 4 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Deler av modellen er realisert fra fagområdestandardene Plan 4.5.2 og ABAS 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Planregister\Planregister 2018-07-01

Eier: Statnett

Utkast

1.0


Regplan 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplan, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20180701

Eier: Statnett

Utkast

20180701


Regplanforslag 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplanforslag, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20180701

Eier: Statnett

Utkast

20180701


Kommuneplaner 20120416 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplaner 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

1.0


Reguleringsplaner 20120416 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplan\Reguleringsplaner 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

1.0


Reguleringsplanforslag 20120416 produktspesifikasjon

Vedtak SOSI Ag9 2011-03-22: Retta opp etter endringer i kodelistene KpArealformål og RpArealformål, jf. forskriftsendringer pr 01.01.2011 SOSI Ag9 2011-03-22: KpRestriksjonsOmråde har fått tillagt egenskapen arealstatus for å dekke arealbruksrestriksjon 400, 410, 412, 420 og 499. SOSI Ag9 2011-03-22: Vertikalnivå skal være med på KpInfrastrukturLinje SOSI Ag9 2011-09-20: - sak 5: Høydereferanse inn i Rp/Kp RegulertHøyde - sak 7: RpJurlinje: Presiseringer for forklaring på Byggegrense og byggelinje - sak 13: Lagt til opprinneligarealplanid for Np/Fp/Kp/Rp Område -sak 14: PlanDispensasjon og PlanMIndreEndring har fått vertikalnivå som opsjonell attributt SOSI Ag9 2011-11-04: - sak 5: Statlige planretningslinjer - ny kodeliste - sak 7: Innstramming språkbruk: Skipsled ute, erstattes av farled (KP, juridisk linje og arealformål) - sak 8: RpArealformål: korrigert forklaring for Akvakultur (6420) - sak 10: Mange generelle koder utelatt (1000-koder for arealformål, 100-koder for hensynssoner for Rp,Kp,Fp) - sak 11: Saksnummer - attributt justert for å følge opp NOARK5 - sak 14.1: Ny båndleggingskode for å dekke markalova.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Reguleringsplanforslag 20120416

Eier: Statnett

Ukjent

4.5


Svalbardplan 20140101 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101

Eier: Statnett

Ukjent

1.0