Gkjem-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å gjelde alle målestokker

Viser treff 1 - 12 av 12GeokjemiskProvetattOmr objekttype

areal hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- area where (a) geochemical sample(s) has/have been taken


GeokjemiskProvePkt objekttype

lokalitet hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- site where (a) geochemical sample(s) has/have been taken


GeokjemiskAnomaliOmr objekttype

areal med ekstremt høye eller lave kjemiske konsentrasjoner -- Definition -- area with extremely high or low chemical concentrations


GeokjemiskTolketFlate objekttype

flate definert av manuell geokjemisk tolkning, matematisk beregning eller en kombinasjon -- Definition -- surface defined by manual geochemical interpretation, mathematic calculations or a combination of these


GeokEkstrakt kodeliste

metoder for væskeuttrekk fra geokjemiske prøver Merknad: Ekstraktet er gjenstand for kjemisk analyse -- Definition - - methods of liquid extraction of geochemical samples Note: The extract is subject to chemical analysis


GeokHorisont kodeliste

hvilken del (lag) i et jordprofil prøven, målingen eller beskrivelsen er hentet fra -- Definition - - what part (layer) of a soil profile the sample, measurement or description is taken from


GeokEnhet kodeliste

enhet for den variabel en geokjemisk prøve er analysert på -- Definition - - unit of the variable for which a geochemical sample has been analysed


GeokFraksjon kodeliste

oppdeling av geokjemisk prøve i underprøver basert på ulike metoder Merknad: Vanlige metoder er kornstørrelse, spesifikk vekt, eller magnetisk fraksjon -- Definition - - division of geochemical samples into sub-samples based on various methods Note: Common methods are grain size, specific weight, or magnetic fraction


GeokHovedmedium kodeliste

type geokjemisk prøvemedium etter en overordnet klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to an first level classification


GeokMedium kodeliste

type geokjemisk prøvemedium etter en detaljert klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to a detailed classification