Gyteområder

Fiskeridirektoratet Erstattet 20160510

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 21 av 21Gyteområde objekttype

område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GyteområdeGrense objekttype

avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse -- Definition -- delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Fiskeriressurs datatype

særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


FiskeriressursområdeArt datatype

beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . -- Definition - - description of information in accordance with NS-9400: First-hand fish trade. Data elements of the contract note. Terms and codes.FiskeriressursOmrådetype kodeliste

type fiskeri-ressursområde -- Definition - - type of fishery resource areaStatus kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedAkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities -lag 4 - lag 18 - lag 606


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.