Løsmasse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet Løsmassegeologi har som formål å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. objekter det er naturlig å registrere i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Gjennom en standardisert beskrivelse av løsmasseavsetningene vil en oppnå mer effektiv kartproduksjon, gjøre data lettere tilgjengelig og forbedre betingelsene ved leveranse av data. Formålet har vært å bidra til økt bruk av geologisk informasjon i lokal forvaltning gjennom bruk av GIS

Viser treff 1 - 3 av 3

Løsmasse-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver areal, avgrensninger og punktobservasjoner knyttet til kvartærgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele fastlandet og er uavhengig av målestokker. Beskrivelsen gjelder også for marine løsmasser

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0

Gyldig

4.0


Løsmasse-5.0 Utkast fagområdestandard

Fagområdestandard for Løsmassegeologi

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast

Utkast

5.0