Støysoner Avinors lufthavner etter T-1442

Avinor Utkast 20190501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet innehold støysonekart utarbeidet i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekartene viser beregnet støysone ved Avinors lufthavner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StoysonerLufthavn/20190501

Viser treff 1 - 13 av 13

Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Støygrense objekttype

avgrensning av støy -- Definition -- delimitation of noise zone


Støy objekttype

område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier -- Definition -- area with certain features relating to noise level. Note: May be represented as noise zones, noise isopleths or points with measured or calculated values


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Støysonekategori kodeliste

støysone for planleggingsformål -- Definition - - noise zone for planning purposes


Støykilde kodeliste

type støykilder -- Definition - - types of noise sources


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based