Ankrings- og opplagsområder

Kystverket Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Omfatter Ankringsområder for fartøy, opplagsområder for fartøy og områder for oppankring og opplag av offshoreinstallasjoner (riggområder). Bruksområder: Viktig informasjon knyttet til disse for loser og navigatører for sikker navigasjon og maritime operasjoner, og som arealinteresser i arealplaner etter plan og- bygningsloven. Informasjon skal kunne formidles til fartøy (ECDIS el.lign.)

Viser treff 1 - 22 av 22

Ankringsområdegrense objekttype

grense for område/lokalitet for oppankring og/eller opplag av skip -- Definition -- boundary for area/site for anchorage and/or laying up of ships


Ankringsområde objekttype

Ankringsområder som benyttes av fartøy i gods- eller passasjertransport, eller annen nyttetrafikk som beredskap og militær aktivitet. Bruk av de ulike ankringsområdene er forskjellig. Mange ankringsområder benyttes i hovedsak av fartøyer som har behov for shelter mens andre igjen benyttes som korttidsankring i påvente av kaiplass. Datasettet holdes ajour av Kystverket. Arealavgrensningen omfatter areal hvor kabler, ledninger eller andre installasjoner ikke vil tillates.


Ankringsposisjon objekttype

Særskilt angitte posisjoner for plassering av anker ved oppankring som skal vises i navigasjonskart.


Ankringsareal objekttype

Areal til benyttelse i navigasjonskart for angivelse av anbefalt område å droppe anker innenfor.


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjonFylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.Havneanlegg kodeliste

Aktuelle havneanlegg som fartøy har anløp til ved bruk av dette ankringsområde.


Farled kodeliste

Nummerering av tilhørende farled


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.