LagiGrunn

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 28 av 28

Skred objekttype

Masser som løsner


Loesmasse objekttype

areal bestående av en løsmassetype (jordart)

VolumAvSkredmasserPaaVeg kodeliste

Angir volum av skredmasser på vegen.


SkadePaaDrenering kodeliste

Angir om skredet har medført skade på drenering.


BlokkertGangSykkelveg kodeliste

Angir om gang/sykkelveg er blitt blokkert av skredet.


SkadePaaKjoeretoey kodeliste

Angir om skredet har medført skade på kjøretøy.


SkadePaaRekkverk kodeliste

Angir om skredet har medført skade på rekkverk.


TypeSkred kodeliste

Angir hvilken type skred det er tale om.


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


SkadePaaBru kodeliste

Angir om skredet har medført skade på bru.


Infiltrasjonevne kodeliste

løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann


HoeydeforskjellVegUtloesningssted kodeliste

Angir høydeforskjell mellom skredets utløsningssted og vegen.


SkadePaaVegdekkeVegkropp kodeliste

Angir om skredet har medført skade på vegdekke og/eller vegkropp.


Loesneomraade kodeliste

Angir løsneområde for skredet.


SkadePaaPerson kodeliste

Angir om skredet har medført skade på person.


BlokkertVeglengde kodeliste

Angir lengde av veg som var blokkert av skredet.


GrunnvannPotensiale kodeliste

løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper


AntattHovedaarsak kodeliste

Angir hva som er antatt hovedårsak til skredet.


Bilder kodeliste

Angir om det finnes bilder av skredet eller ikke.


VesentligeSkader kodeliste

Angir om skredet totalt sett har gitt vesentlige skader eller ikke.


Stengning kodeliste

Gir informasjon om eventuell stengning av vegen.